CLAUDIO LUTI SPECJALNIE DLA „DESIGN ALIVE”

EZ

MEDIOLAN 2.1.2014

DESIGN LUDZIE

Claudio Luti. Prezes ikonicznej w?oskiej marki Kartell. Od niedawna trz?sie te? najwi?kszymi na ?wiecie targami wyposa?enia wn?trz, kwietniowymi Salone del Mobile w Mediolanie. - Dla sklep?w w mie?cie to jest najlepszy tydzie? w roku. To jest wa?niejszy czas ni? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Taks?wkarze, sklepy i hotele zawsze pytaj?, czy nie mogliby?my organizowa? targ?w dwa razy do roku? Ka?dy o to pyta, ale to niemo?liwe - opowiada "Design Alive" szef iSaloni.

- Chcia?bym mie? na targach wszystkie najlepsze i najwi?ksze firmy, a same targi powinny by? bardziej skumulowane i powinny szanowa? czas, jaki ludzie tam sp?dzaj? - zdradza Claudio Luti. - Jedn? z rzeczy, nad kt?r? pracuj?, to obni?enie cen hoteli w czasie targ?w. Hotele spekuluj?. W przysz?ym roku otwieramy trzy nowe, wielkie hotele na Expo 2015, kiedy ma przyjecha? 20 mln zwiedzaj?cych. To pomo?e zmieni? t? sytuacj?. Powinni?my te? pr?bowa? skoordynowa? wszystkie imprezy, kt?re odbywaj? si? w Mediolanie w trakcie tygodnia designu, ale nie wiem, czy mog? cokolwiek zrobi?. Nie jestem organizatorem ca?o?ci, a pojedyncze instytucje nie chc? tego zrobi?. Tu nie jest jak w Nowym Jorku, gdzie miasto koordynuje wszystkie wydarzenia zwi?zane z designem.

Pe?en wywiad Wojciecha Trzcionki z Claudio Lutim w dziewi?tym numerze kwartalnika "Design Alive"
Magazyn znajdziesz: tutaj
Prenumerat? zam?wisz: tutaj

- Jedną z rzeczy, nad którą pracuję, to obniżenie cen hoteli w czasie targów. Hotele spekulują - zdradza nam Claudio Luti. fot. Materiały prasowe

Salone del Mobile w Mediolanie. fot. Wojciech Trzcionka