Polityka Prywatności DESIGN ALIVE ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Presso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie przy Głęboka 15/12 (dalej „My”, „DESIGN ALIVE” albo „Spółka”) wydawca magazynu DESIGN ALIVE (Da) oraz portalu internetowego www.designalive.pl, właściciel sklepu internetowego www.sklep.designalive.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: redakcja@designalive.pl lub na adres pocztowy: Presso Sp. z o.o., Głęboka 15/12, 43-400 Cieszyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zamówienia newslettera lub zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym www.sklep.designalive.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DESIGN ALIVE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • wysyłki newslettera

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z DESIGN ALIVE, w tym dokonywania transakcji zakupu

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację

 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DESIGN ALIVE, którym jest:

  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz towarów własnych lub usług bądź towarów osób trzecich

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez
   e-mail oraz telefon

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych DESIGN ALIVE oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi redakcji i prenumeraty w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy

 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

 • prowadzenie analiz statystycznych

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail (w przypadku zamówienia Newslettera) lub

 • imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres wysyłki (w przypadku zamówienia poprzez www.sklep.designalive.pl) oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku zamówienia dla firmy).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z usług DESIGN ALIVE.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników DESIGN ALIVE, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy podczas rejestracji do Newslettera mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

 • statystycznych i archiwizacyjnych

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w spos
ób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.