Retrospektywa „Wszystko” Bohusza

Kraków | MAN

21 grudnia 2013 | Architektura | Ludzie | Sztuka | Wydarzenia |

enowacja na Zamku Kr?lewskim na Wawelu, rekonstrukcja Rotundy Naj?wi?tszej Marii Panny, powi?kszenie krypty Wieszcz?w i sarkofag Juliusza S?owackiego, stworzenie Mauzoleum genera?a J?zefa Bema w Tarnowie, wreszcie projekty hoteli w miejscowo?ciach uzdrowiskowych, Domu Zdrojowego w ?egiestowie czy Zamku Prezydenta RP w Wi?le – to tylko fragment aktywno?ci jednego z najbardziej tw?rczych architekt?w mi?dzywojnia. Jeszcze do 22 lutego przysz?ego roku mo?na ogl?da? wystaw? „Reakcja na modernizm – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”. Renowacja na Zamku Kr?lewskim na Wawelu, rekonstrukcja Rotundy Naj?wi?tszej Marii Panny, powi?kszenie krypty Wieszcz?w i sarkofag Juliusza S?owackiego, stworzenie Mauzoleum genera?a J?zefa Bema w Tarnowie, wreszcie projekty hoteli w miejscowo?ciach uzdrowiskowych, Domu Zdrojowego w ?egiestowie czy Zamku Prezydenta RP w Wi?le – to tylko fragment aktywno?ci jednego z najbardziej tw?rczych architekt?w mi?dzywojnia. Jeszcze do 22 lutego przysz?ego roku mo?na ogl?da? wystaw? „Reakcja na modernizm – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”. Cho? wydaje si? to ma?o prawdopodobne, posta? i dokonania tego niezwykle tw?rczego architekta i projektanta s? wci?? ma?o znane szerszej publiczno?ci. A przecie? to w?a?nie Szyszko-Bohusz w znacz?cy spos?b wp?yn?? na wsp??czesny wygl?d dw?ch historycznych symboli Krakowa – Rynku G??wnego i Wawelu. W okresie II Rzeczpospolitej otrzymywa? zreszt? szereg zlece?, zam?wie? i realizacji, kt?re sprawia?y, ?e w ?rodowisku doczeka? si? przydomka Adolf „Wszystko” Bohusz. ZOBACZ WI?CEJ: Zamek Prezydenta RP w Wi?le. Beskidzka per?a modernizmu (fotoreporta?) Przez lata jednak jego tw?rczo?? by?a rozpoznawana szcz?tkowo. Dlatego trwaj?ca w Muzeum Narodowe w Krakowie ekspozycja ma tak du?e znaczenie w recepcji jego dzie?: jest pierwsz? tak szerok? prezentacj? dorobku architekta, wykraczaj?c? przy tym znacznie poza ramy typowej monograficznej ekspozycji. – Jej celem jest zbadanie, w jaki spos?b Szyszko-Bohusz – architekt, ale tak?e badacz historii architektury i konserwator najwa?niejszych narodowych zabytk?w – asymilowa? w swoich projektach modernizm. W Polsce mi?dzywojennej nowoczesno?? by?a symbolem rozwoju i aspiracji rodz?cego si? pa?stwa, a modernizm awansowa? do rangi stylu oficjalnego. Jednocze?nie jednak interpretacje stylu modernistycznego obejmowa?y zar?wno propozycje awangardowe, jak i bardziej konserwatywne przyk?ady tzw. modernizmu umiarkowanego, czy wreszcie „reakcyjne” monumentalne gmachy w duchu zmodernizowanego klasycyzmu – informuj? organizatorzy wystawy, a wi?c Instytut Architektury oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Jak wiemy dzi?, Szyszko-Bohusz swobodnie wypowiada? si? w ka?dej z tych formu?. W jego tw?rczo?ci zderzaj? si? tak pozornie opozycyjne nurty jak konserwatywny, zwi?zany z oficjaln? propagand? w?adzy czy elit? finansow?, oraz awangardowy, wzbudzaj?cy kontrowersje swoj? formaln? radykalno?ci?. Na ekspozycji mo?emy ogl?da? unikatowe fotografie i projekcje z zasob?w Narodowego Archiwum Cyfrowego, a tak?e oryginalne rysunki architekta ze zbior?w Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Zamku Kr?lewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Architektury we Wroc?awiu. Wystawa to r?wnie? siedem specjalnie wykonanych modeli architektonicznych budynk?w zaprojektowanych przez Szyszko-Bohusza, kt?re nie zosta?y zrealizowane lub zosta?y zmienione. Wi?cej: www.instytutarchitektury.org, www.muzeum.krakow.p

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: