Mieszaj i łącz

Mix&Match Cosmopolitan to najnowsza kolekcja porcelany Polskiej Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” autorstwa Marka Cecuły. Jej premiera odbyła się podczas targów Ambiente we Frankfurcie nad Menem (7-11 lutego).

Mix&Match Cosmopolitan to najnowsza kolekcja porcelany Polskiej Fabryki Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie?? autorstwa Marka Cecu?y. Jej premiera odby?a si? podczas targ?w Ambiente we Frankfurcie nad Menem (7-11 lutego).

Targi Ambiente we Frankfurcie nad Menem to najwi?ksze targi d?br konsumpcyjnych na ?wiecie. Specjalnie z tej okazji Polskie Fabryki Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie?? zaprezentowa?y nowy koncept Mix&Match Cosmopolitan stworzony przez Marka Cecu?? – ceramika, projektanta i dyrektora artystycznego ?miel?w Design Studio – nowej marki w portfolio fabryk ??miel?w? i ?Chodzie??. – Design wprowadzi? anarchiczny ?ad w naszym ?yciu, daj?cy nowy pogl?d na elementy codziennego u?ytku i na ich estetyk?. Wsp??czesne spo?ecze?stwo otwarte jest coraz bardziej na nowe mo?liwo?ci w formowaniu swego wizerunku, otoczenia i domu. W?a?nie tu, na jadalnym stole, gdzie przez tak d?ugo dyktowana by?a zasada jednolitego wygl?du naczy?, pojawiaj? si? mo?liwo?ci zaprezentowania swego indywidualnego stylu poprzez kreowanie w?asnej zestawy sto?owej spo?r?d specjalnie zaprojektowanych do tego wzor?w. Wprowadzamy system Mix&Match z kolekcj? Cosmopolitan, kt?ry b?dzie rozwijany, tworz?c nowe kolekcje porcelany sto?owej, rozszerzaj?c ich mo?liwo?ci estetyczne i u?ytkowe – m?wi Marek Cecu?a.

Mix&Match (czyli mieszaj i ??cz) jest ide? wyra?aj?c? now? rol? porcelany w aran?acji sto?u. Trendy wskazuj?, ?e porcelana jest doceniana zar?wno w codziennym u?ytkowaniu, jak i wyborze serwisu na specjalne okazje. Chcemy na co dzie? je?? w estetycznym otoczeniu, a posi?ki serwowa? w nowoczesnej i funkcjonalnej zastawie. Zmieni?y si? jednak radykalnie zwyczaje zwi?zane z kompletowaniem porcelany. Brakuje nam cz?sto miejsca na przechowywanie wieloelementowych serwis?w, dlatego ch?tnie si?gamy po proste sety naczy?, kt?re sprawdz? si? zar?wno podczas szybkiego ?niadania, jak i uroczystej kolacji. Wa?ny jest ?wie?y wz?r, detal na porcelanie, kt?ry ?zbuduje nastr?j? spotkania przy stole. Nie lubimy nudy, a tworzenie w?asnej porcelanowej kompozycji to rodzaj zabawy. Temu s?u?y w?a?nie koncepcja Mix&Match, kt?ra daje nowego ducha tradycyjnej porcelanie, stawiaj?c na indywidualizacj?, dost?pno??, ??czenie i zmian?.

– To premiera wyj?tkowa, bo chcemy ni? zakomunikowa? zmiany, jakie zasz?y w naszej firmie. Piel?gnuj?c wyj?tkow? tradycj? naszej r?cznie zdobionej porcelany, otwieramy si? na zupe?nie nowe trendy w projektowaniu. Wra?liwo?? na zmieniaj?ce si? potrzeby klienta oraz nowe trendy w przygotowywaniu i serwowaniu jedzenia, to kierunki w projektowaniu, kt?re b?dziemy wykorzystywa? w strategii, by budowa? konkurencyjno?? naszej marki – m?wi Inga Kami?ska, prezes Polskich Fabryk Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie??.

Wi?cej: www.porcelana-cmielow.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Ceramiczny rebel

Ceramiczny rebel

Warszawa | 25 lutego 2024

Arkadiusz Szwed łamie ceramiczne tabu i manifestuje buntownicze idee