Wystartowa? konkurs Terma Design

Gdańsk | TP

9 grudnia 2013 | Design | Styl życia | Wydarzenia |

Wystartowa?a czwarta edycja mi?dzynarodowego konkursu na projekt grzejnika, kt?ry organizuje Terma – polski producent m.in. grzejnik?w dekoracyjnych, ?azienkowych i grza?ek. Has?em przewodnim konkursu jest „Slow”.

Wystartowa?a czwarta edycja mi?dzynarodowego konkursu na projekt grzejnika, kt?ry organizuje Terma – polski producent m.in. grzejnik?w dekoracyjnych, ?azienkowych i grza?ek. Has?em przewodnim konkursu jest „Slow”.

Obecna postawa „Slow” dotyka wielu dziedzin ?ycia – od sposobu upraw, przez mod?, a? po wychowanie dzieci. To poszukiwanie r?wnowagi w ?yciu bez po?piechu, ?wiadomym, uwa?nym, zgodnym z potrzebami. Wymaga sta?ej pracy nad sob?, nad w?asn? to?samo?ci?, skrupulatnego budowania relacji z innymi lud?mi i otoczeniem – s? one wa?ne, tak samo jak wa?na jest pierwotna potrzeba gromadzenia si? wok?? ?r?d?a ciep?a i dzielenia si? nim. Taki spos?b ?ycia ma dawa? wi?ksz? satysfakcj?, poczucie spe?nienia i jedno?ci ze ?wiatem – ma „nie przecieka? przez palce”.

Zwolnienie wi?c oznacza: refleksj?, wsp?lnot?, dba?o?? o natur?, zwrot do podstawowych warto?ci kszta?tuj?cych jednostk?. Ciep?o, jego generowanie i odbi?r wydaj? si? by? naturaln? sk?adow? takiego podej?cia. Zapewnienie ciep?a jest jedn? z fundamentalnych potrzeb, kt?r? cz?owiek spe?nia? i b?dzie spe?nia?. Ciep?o to nie tylko komfort cieplny, kt?ry w naszej cz??ci globu w znakomitej wi?kszo?ci jest zapewniany, ale te? spos?b na nawi?zywanie i utrzymanie relacji oraz poczucia, niemal matczynego, bezpiecze?stwa i wsp?lnoty.

Redukcja negatywnych skutk?w oddzia?ywania na ?rodowisko, branie pod uwag? potrzeb w?sko okre?lonych grup odbiorc?w, odnajdywanie ?r?d?a prostoty w danym rozwi?zaniu, generowanie rozwi?za? poddaj?cych si? zmiennym uwarunkowaniom, racjonalne wykorzystywanie zasob?w energii, czy wreszcie czerpanie z lokalnego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego – takie s? w?a?nie g??wne wyznaczniki, kt?rymi powinien si? kierowa? wsp??czesny projektant oraz uczestnik konkursu Terma Design 2014.

G??wnym celem konkursu jest promowanie m?odych, obiecuj?cych projektant?w oraz u?atwienie im drogi do wdro?enia produkcyjnego, a tak?e popularyzacja sztuki u?ytkowej i jej roli w ?yciu cz?owieka. Autorom najciekawszych prac organizator konkursu oferuje atrakcyjne nagrody finansowe oraz mo?liwo?? podj?cia dalszej wsp??pracy.

Prace w konkursie zg?asza? mo?na do 20 lutego 2014 roku. Fina? i og?oszenie konkursu 27 kwietnia.

Wi?cej: www.termadesign.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Piękno w prostocie

Piękno w prostocie

Gdańsk | 16 grudnia 2016

Grzejnik HEST autorstwa Olgi Dąbrowskiej i Adama Grocha.

Weź udział w konkursie Terma Design 2016

Terma Design

GDAńsk | 8 grudnia 2015

Weź udział w konkursie Terma Design 2016.