Sto?eczny Zodiak odzyska dawny blask

Warszawa | ELIZA ZIEMIŃSKA

12 stycznia 2014 | Architektura | Miejsca |

Dzi? ju? prawie nikt nie pami?ta czas?w jego ?wietno?ci, ale jeszcze pi??dziesi?t lat temu mie?ci?a si? tu jedna z najpopularniejszych kawiarni stolicy. Po czterech latach stara?, pochodz?cy z lat 60. pawilon Zodiak trafi? w r?ce warszawskiego oddzia?u Stowarzyszenia Architekt?w Polskich.

Dzi? ju? prawie nikt nie pami?ta czas?w jego ?wietno?ci, ale jeszcze pi??dziesi?t lat temu mie?ci?a si? tu jedna z najpopularniejszych kawiarni stolicy. Po czterech latach stara?, pochodz?cy z lat 60. pawilon Zodiak trafi? w r?ce warszawskiego oddzia?u Stowarzyszenia Architekt?w Polskich.

Lekki i niepozorny budynek zaprojektowany przez wybitnych architekt?w, Jana Bogus?awskiego i Bohdana Gniewiewskiego, mie?ci si? w samym centrum miasta. Ma?o kto wie, ?e to zaniedbane dzisiaj miejsce by?o kiedy? eleganck? kawiarni? ze s?onecznym tarasem i ustawionymi r?wno parasolami, a jej elewacj? ozdabia?a mozaika. Tam, gdzie obecnie znajduje si? zaniedbany k?cik z ?aweczkami, by?a fontanna, a w podcieniach pawilonu znajdowa?a si? kwiaciarnia. Po remoncie pawilonu w 1993 roku zdemontowano pi?kny neon ze znakami zodiaku, znikn??a fontanna, a na parterze zacz??a dzia?a? Pizza Hut, p??niej tak?e KFC, a do fasady dobudowano kilka kiosk?w.

Po przywr?ceniu budynkowi dawnej ?wietno?ci i oryginalnego kszta?tu – z odtworzeniem zewn?trznej klatki schodowej, tarasu, pergoli, neonu i mozaiki, miejsce to ma sta? si? Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak, czyli centrum dokumentacji i ekspozycji architektury i urbanistyki Warszawy, w kt?rym informacje dotycz?ce rozwoju miasta oraz projekt?w architektonicznych prezentowane by?yby w spos?b atrakcyjny i zrozumia?y dla ka?dego odbiorcy.

Trzon ekspozycji maj? stanowi? modele i makiety miasta, w tym r?wnie? wirtualny model, w kt?rych opracowaniu b?dzie uczestniczy? Wydzia? Architektury Politechniki Warszawskiej. Miejsce to ma pe?ni? r?wnie? funkcje galerii s?u??cej prezentacji wystaw tematycznych i wynik?w konkurs?w architektonicznych. Remont zaniedbanego budynku i nadanie mu nowych funkcji jest szans? na stworzenie przestrzeni o charakterze kulturalnym i spo?ecznym.

Obecnie SARP poszukuje ?rodk?w na remont pawilonu. Na pocz?tku roku 2014 planowany jest konkurs na scenariusz wystawy i koncepcj? przestrzenn? cz??ci ekspozycyjnej.

Wi?cej: www.sarp.warszawa.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: