Polished Up. Design from Poland w Kolonii

Kolonia | TWO

21 stycznia 2014 | Design | Ludzie | Rzeczy | Wydarzenia |

Jedne z najciekawszych polskich projekt?w ostatnich lat mo?na by?o ogl?da? podczas targ?w meblowych IMM w Kolonii (13-19 stycznia) podczas wystawy „Polished Up. Design from Poland”, kt?rej kuratorami byli Agnieszka Jacobson-Cielecka i Pawe? Grobelny. Ekspozycja by?a subiektywnym kuratorskim wyborem, kt?ry nie ma za zadanie pokaza? jaka jest sytuacja designu w Polsce.

Jedne z najciekawszych polskich projekt?w ostatnich lat mo?na by?o ogl?da? podczas targ?w meblowych IMM w Kolonii (13-19 stycznia) podczas wystawy „Polished Up. Design from Poland”, kt?rej kuratorami byli Agnieszka Jacobson-Cielecka i Pawe? Grobelny. Ekspozycja by?a subiektywnym kuratorskim wyborem, kt?ry nie ma za zadanie pokaza? jaka jest sytuacja designu w Polsce.

Wystawa „Polished Up. Design from Poland” jest kontynuacj? projektu Unpolished (www.unpolished.pl), kt?ry w latach 2009-2013 by? z powodzeniem prezentowany w 20 lokalizacjach w Europie i w Azji, m.in. w Muzeach Designu w Kolonii i Helsinkach, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bukareszcie, Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie oraz na licznych festiwalach designu. Wystawa „Unpolished” skupia?a si? na postawach projektowych pokolenia, kt?re dorasta?o?w dobie przemian politycznych i transformacji gospodarczej. M?odzi projektanci postanowili samodzielnie projektowa?, produkowa? i promowa? swoje produkty. Najcz??ciej by?y to kr?tkie serie produkt?w wytwarzanych samodzielnie lub we wsp??pracy z rzemie?lnikami i ma?ymi fabrykami.

Pi?? lat p??niej, ci sami projektanci i ich m?odzi koledzy z powodzeniem wsp??pracuj? ju? z przemys?em, wdra?aj?c do produkcji lub profesjonalnie wytwarzaj?c we w?asnym zakresie wzory, kt?re dowodz? nie tylko umiej?tno?ci projektowych lecz tak?e znajomo?ci technologii, wsp??pracy w zespo?ach i rozpoznania rynku.

– Kryterium, jakie zastosowali?my, wybieraj?c obiekty na wystaw? to w?a?nie wsp??praca mi?dzy projektantem a producentem, ?wiadoma decyzja o wsp?lnym ryzyku wypuszczenia na rynek przedmiotu adresowanego do okre?lonej grupy odbiorc?w – informuj? kuratorzy. – Cho? grupa docelowa cz?sto jest elitarna, cho? wybranym produktom daleko do okre?lenia ?masowy? s? jednak dowodem, ?e polski rynek zmienia si? i dojrzewa. Wystawa jest tak?e dowodem, ?e dochodzi do bardzo ciekawych wdro?e?, kt?re s? fina?em wsp??pracy mi?dzy polskimi projektantami a polskimi producentami. Nie wszystkie prezentowane projekty to wyroby wielkich fabryk, niekt?re wci?? s? produkowane w limitowanych seriach przez autor?w. Jednak ci projektanci, kt?rzy sami podj?li trudy produkcji wiedz? jak si? do tego zabra? i jak swoje wyroby dystrybuowa?. „Polished Up. Design from Poland” to subiektywny kuratorski wyb?r, kt?ry nie ma za zadanie pokaza? jaka jest sytuacja designu w Polsce. To zaledwie wycinek, lecz naszym zdaniem znacz?cy i wart uwagi.

Przez te pi?? lat nie zmieni?o si? jedno. Polscy projektanci wci?? my?l? prosto. Maj? poczucie humoru. Nadal doceniaj? naturalne materia?y, flirtuj? z rzemios?em i tradycj?.

Organizatorami wystawy byli: Instytut Polski w D?sseldorfie, Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, Muzeum Regionalne Stalowa Wola.

Wi?cej: www.imm-cologne.de

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Perfekcyjne dopasowanie

Perfekcyjne dopasowanie

Logrono | 23 września 2022

Paweł Grobelny zaprojektował ławki przed ratuszem hiszpańskiego miasta Logrono

Zen w rodzinnym wydaniu

Zen w rodzinnym wydaniu

Berlin | 25 czerwca 2022

Polskie projektantki tworzące paryskie studio zrealizowały projekt w… Niemczech