Polacy jak szk?o. Wed?ug Francuza

„Rozmowa” to najnowsze dzie?o francuskiego projektanta Amaury?ego Poudray?ego. Kolekcja sk?ada si? z pi?ciu obiekt?w wykonanych ze szk?a i miedzi. Ka?demu z nich Poudray nada? polskie imi?:?Maciej, Agnieszka, Ola, Piotr, Katarzyna. Te zaskakuj?ce tytu?y to ekspresja osobistych odczu? projektanta, zwi?zanych z bezpo?rednim do?wiadczeniem podr??y do Polski i spotka? z Polakami.

„Rozmowa” to najnowsze dzie?o francuskiego projektanta Amaury?ego Poudray?ego. Kolekcja sk?ada si? z pi?ciu obiekt?w wykonanych ze szk?a i miedzi. Ka?demu z nich Poudray nada? polskie imi?:?Maciej, Agnieszka, Ola, Piotr, Katarzyna. Te zaskakuj?ce tytu?y to ekspresja osobistych odczu? projektanta, zwi?zanych z bezpo?rednim do?wiadczeniem podr??y do Polski i spotka? z Polakami.

„Rozmowa? wyra?a r??nic? pomi?dzy powierzchownym wygl?dem, a rzeczywisto?ci?. Ka?dy ze szklanych element?w jest w pewien spos?b niedoskona?y – by?y kszta?towane bez u?ycia formy. Natomiast proste kszta?ty z miedzi zosta?y wykonane z wielk? precyzj? i staranno?ci?, a ich geometryczny kszta?t kontrastuje z nieforemnymi bry?ami szk?a.

Obiekty, kt?re w pierwszym kontakcie sprawiaj? wra?enie zimnych, surowych i niedost?pnych, dopiero przy bli?szym poznaniu okazuj? si? ciep?ymi i promiennymi, tak jak zdaniem projektanta jest w przypadku Polak?w.

– ?Rozmowa? to projekt bardzo bliski mojemu sercu, bezpo?rednio zwi?zany z moim do?wiadczeniem Polski. Ta kultura, kt?r? dobrze pozna?em, jest zupe?nie inna od mojej w?asnej. To spotkanie pozwoli?o mi lepiej zrozumie? r??norodno?? kulturaln? i historyczn? z?o?ono?? Europy. Polska zosta?a g??boko naznaczona histori?, od II wojny ?wiatowej, a? do czas?w komunizmu. Ca?e generacje zosta?y ukszta?towane przez te do?wiadczenia, a ich subtelne ?lady s? wci?? dostrzegalne w ?yciu codziennym Polak?w – t?umaczy projektant.

Jednak kolekcja stworzona we Francji to nie tylko owoc rozm?w Poudray?ego z Polakami. To tak?e efekt dialogu pomi?dzy rzemie?lnikiem a projektantem, a tak?e projektantem i galeri?. Te pozornie spokojne i stateczne obiekty powsta?y dzi?ki o?ywionym dyskusjom. Jednak trzeba si? lepiej przyjrze?, ?eby dostrzec energi?, kt?ra by?a potrzebna do ich wytworzenia, a kt?ra przywodzi na my?l ciep?o ognia potrzebnego do ich ukszta?towania.

Limitowana kolekcja zosta?a wykonana w 12 sygnowanych egzemplarzach.?Jej premiera mia?a miejsce na Design September Brussels 2014 w The Gallery – jednej z najbardziej wp?ywowych galerii w Brukseli, zajmuj?cych si? mod?, wzornictwem i sztuk?.

Amaury Poudray?to francuski projektant, absolwent Ecole Sup?rieure d?Art et de Design w St Etienne. Studiowa? r?wnie? w Rhode Island School of Design, a tak?e odby? roczn? rezydencj? w FABRICA, centrum bada? i komunikacji grupy Benetton. Prowadzi w?asne studio, w kt?rym projektuje meble, przedmioty, wn?trza i strategie komunikacyjne dla firm.

Wi?cej: www.amaurypoudray.com, www.thegallerybruxelles.com, www.polishculture.be

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: