Gdy lekarz jest daleko

San Francisco | MAR

16 grudnia 2013 | Ludzie | Rzeczy | Styl życia |

Studio Fuseproject, na czele kt?rego stoi Yves Behar opracowa?o mobilny system, zdolny do wykrywania chor?b. Niewielkie urz?dzenie pozwala na analiz? krwi, moczu, ?liny oraz oddechu w sytuacji, gdy dost?p do lekarza jest utrudniony.

Studio Fuseproject, na czele kt?rego stoi Yves Behar opracowa?o mobilny system, zdolny do wykrywania chor?b. Niewielkie urz?dzenie pozwala na analiz? krwi, moczu, ?liny oraz oddechu w sytuacji, gdy dost?p do lekarza jest utrudniony.

Urz?dzenie nazywa si? Kernel of Life (J?dro ?ycia). Jest przeno?ne, jego u?ytkownik po prostu mo?e zawiesi? je na szyi. Powsta?o z my?l? o spo?ecze?stwach, kt?re mog? mie? utrudniony dost?p do s?u?by zdrowia, w tym przede wszystkim krajach rozwijaj?cych si?. Specjali?ci z Fuseproject deklaruj?, ?e potrafi zdiagnozowa? np. choroby przewlek?e, w tym przede wszystkim malari?.

Urz?dzenie ma wbudowane biosensory ze specjaln? wk?adk? ch?onn?. Po pobraniu np. ?liny czy krwi i ich analizie nast?pnie wyniki s? przekazywane za po?rednictwem Bluetooth do specjalnej aplikacji mobilnej, kt?ra zdalnie monitoruje zdrowie pacjent?w.

Aby zastosowa? J?dro ?ycia wystarczy, ?e u?ytkownik obr?ci okr?g?? pokryw? i ods?ania cztery, r??ni?ce si? kolorami powierzchnie wyposa?one w mikroperforacje. Ka?dy z kwadrat?w odpowiada za pozyskanie innego materia?u do badania.

Urz?dzenie jest na razie w fazie test?w – projektanci z Fuseproject zakladaj?, ?e badania nad nim potrwaj? jeszcze przez kilka lat.

Wi?cej: www.fuseproject.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Telewizor portalem do świata sztuki: Yves Behar opowiada o The Frame

Nowe reguły gry

Warszawa | 3 grudnia 2017

Telewizor portalem do świata sztuki: Yves Behar opowiada o The Frame.

Tylko i aż takie proste

Aplikacja Tylko

Warszawa | 4 października 2015

Tylko, czyli unikatowe meble na zamówienie. Spersonalizowane