Eat, drink & think

Iserlohn | TP

9 grudnia 2013 | Design | Rzeczy | Styl życia |

Wysokiej jako?ci kuchnia to pomieszczenie funkcjonalne i przystosowane do r??nych proces?w. Im lepiej przemy?lana i wyposa?ona, tym sprawniej przebiegaj? w niej wszelkie prace. Nowe rozwi?zania Dornbracht zapewniaj? komfort dzi?ki nowoczesnej technologii high-tech.

Wysokiej jako?ci kuchnia to pomieszczenie funkcjonalne i przystosowane do r??nych proces?w. Im lepiej przemy?lana i wyposa?ona, tym sprawniej przebiegaj? w niej wszelkie prace. Nowe rozwi?zania Dornbracht zapewniaj? komfort dzi?ki nowoczesnej technologii high-tech.

Ju? w roku 1989 firma Dornbracht w??czy?a armatury kuchenne do swojego asortymentu i od 2005 roku intensywnie pracuje w tym zakresie, produkuj?c w?asne serie armatur. Zaprezentowana i wprowadzona w 2007 roku koncepcja Water Zones stanowi ca?kowicie now? wizj? kuchni jako przestrzeni ?yciowej. Umo?liwia ona przestrzenne oddzielenie r??nych proces?w zwi?zanych z wod? w kuchniach w mieszkaniach prywatnych, tak jak praktykowane jest to w kuchniach profesjonalnych. Zaledwie rok p??niej, firma wprowadzi?a funkcjonalne zlewozmywaki kuchenne Water Units, co pozwoli?o na umocnienie jej pozycji jako lidera innowacji nie tylko w zakresie ?azienek, lecz og?lnie w kwestii wody. Obecnie Dornbracht wyznacza nowe kryteria dla rozwi?za? produktowych i systemowych. Cyfryzacja to pocz?tek kolejnej ery w architekturze kuchni.

Istotnym krokiem w kierunku technologicznego przyw?dztwa firmy Dornbracht w dziedzinie innowacyjno?ci jest eUnitKitchen – pierwsze elektroniczne rozwi?zanie optymalizuj?ce prace w kuchni za pomoc? elektronicznie sterowanych baterii. R??ne funkcje (np. dozowania wody, czy sterowania jej temperatur?) zosta?y scalone i mog? by? uruchamiane za pomoc? jednego elementu obs?ugowego. Intuicyjna, prosta logika zastosowania u?atwia procesy robocze, pozostawiaj?c wi?ksz? ilo?? czasu na kreatywno?? podczas komponowania i przygotowania potraw oraz na rozmow? z go??mi.

Dodatkow? warto?? stanowi czujnik no?ny. Zast?puje on „brakuj?c? trzeci? r?k?”, steruj?c funkcjami zamykania i otwierania strumienia wody bez u?ycia kurka. To higieniczne i praktyczne rozwi?zanie w sytuacji, gdy r?ce s? brudne lub zaj?te.
Kompaktowa budowa eUnitKitchen umo?liwia umieszczenie modu?u w szafce dolnej na zasadzie „pod??cz i u?ywaj”, bez potrzeby wykorzystania du?ej ilo?ci miejsca. Elementy obs?ugowe mog? by? zespolone z p?yt? robocz?. Dyskretne o?wietlenie, kt?re zapala si? po uruchomieniu regulatora, sygnalizuje dzia?anie i tworzy przyjemny klimat.

Kolejnym innowacyjnym rozwi?zaniem jest bateria Pivot – pierwsza armatura przeznaczon? do zastosowania na kompletnie wyposa?onej wyspie kuchennej. Pivot to po??czenie doskona?ej estetyki z praktyczn? funkcjonalno?ci?. Wyj?tkowo du?y wysi?g wynosz?cy 55 cm i zakres obrotu do 360 stopni spe?niaj? najwy?sze wymagania w zakresie elastyczno?ci i komfortu pracy.

Wieloletni rozw?j produkt?w i profesjonalizacja r??nych miejsc do wykonywania mokrych prac w kuchni stanowi? podstawowe elementy filozofii firmy Dornbracht. Rozdzielenie r??nych funkcjonalnych obszar?w na podobie?stwo kuchni profesjonalnych oraz integracja wysokiej jako?ci baterii i komfortowego wyposa?enia to cechy, kt?re zosta?y przeniesione w seriach produkt?w firmy Dornbracht do prywatnej kuchni. Innowacyjne zastosowanie stanowi jednocze?nie inspiracj? i si?? nap?dow? do rozwoju nowych pomys??w, technologii i kszta?t?w w przestrzeni ?yciowej, jak? jest kuchnia.

Wi?cej: www.dornbracht.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Arena znów rekordowa

Sexy and bastard

Poznań | 26 lutego 2014

Za nami już szósta edycja Areny Design w Poznaniu (18-21 lutego).

Design Alive Awards 2013 on tour

Tournee rozpoczęte

PoZNAŃ | 20 lutego 2014

Wystawa Design Alive Awards 2013 wyruszyła w trasę po Polsce.

Arena Design: Christian Sieger go?ciem Design Alive Talks

Sieger w Poznaniu

POZNAŃ | 12 lutego 2014

Christian Sieger ze studia Sieger Design będzie gościem Areny Design.

Gala 2013. Wielkie święto w kinie Iluzjon

Wielka gala

Warszawa | 28 listopada 2013

Na ten moment czekaliśmy od kilku miesięcy.