B?dzie jedna polska wystawa w Mediolanie!

Mediolan | WOJCIECH TRZCIONKA

20 stycznia 2014 | Design | Opinie | Wydarzenia |

Od dawna postulowali?my, aby podczas najwa?niejszego ?wiatowego tygodnia designu w Mediolanie Polska zorganizowa?a narodow? wystaw?. I w ko?cu jest szansa, ?e w tym roku si? to uda. Instytut Adama Mickiewicza og?osi? w?a?nie konkurs na koncepcj?, kuratora i wsp??organizatora wystawy polskiego designu, kt?ra zostanie zaprezentowana w czasie Salone Internationale del Mobile.

Od dawna postulowali?my, aby podczas najwa?niejszego ?wiatowego tygodnia designu w Mediolane Polska zorganizowa?a narodow? wystaw?. I w ko?cu jest szansa, ?e w tym roku si? to uda. Instytut Adama Mickiewicza og?osi? w?a?nie konkurs na koncepcj?, kuratora i wsp??organizatora wystawy polskiego designu, kt?ra zostanie zaprezentowana w czasie Salone Internationale del Mobile.

Kiedy? w r?ce wpad? mi tygodnik ilustrowany „Ty i ja” z 1960 roku. Z relacj? z Triennale w Mediolanie, gdzie Polska zaprezentowa?a si? z krzes?ami prof. Jana Kurz?tkowskiego i W?adys?awa Wo?kowskiego, promuj?c r?wnie? modne w?wczas meblo?cianki. Nie wiem, ile takich narodowych wystaw Polska zorganizowa?a od tamtej pory, ale je?eli w PRL si? udawa?o, to nie potrafi?em poj??, dlaczego nie mo?na dzi?. Dlaczego Francja, Austria, Serbia, Belgia, Holandia, Dania prezentuj? si? na stoiskach narodowych, a my nie potrafimy zorganizowa? nawet jednej wsp?lnej wystawy regionalnej; i na Zonie Tortonie podczas tygodnia designu w Mediolanie w 2012 roku prezentowa?y si? obok siebie, wydaj?c z osobna niema?e pieni?dze, Wielkopolska i Pozna??! Kuriozum!

Podobnie by?o i w ub. roku – Polacy zorganizowali wiele ?wietnych wystaw rozproszonych po r??nych zak?tkach Mediolanu, ale po raz kolejny zabrak?o ekspozycji narodowej. W tym roku, wreszcie, ma szans? si? to zmieni?, gdy? Instytut Adama Mickiewicza og?osi? konkurs na koncepcj?, kuratora i wsp??organizatora wystawy polskiego designu, kt?ra zostanie zaprezentowana podczas najwa?niejszych targ?w wzornictwa.

Celem konkursu jest ?wy?onienie ?wie?ej koncepcji prezentacji dokona? polskich projektant?w, kt?ra w sp?jny spos?b zaprezentuje r??norodno?? polskiego wzornictwa, wska?e ?r?d?a inspiracji i jego specyfik?. Koncepcja kuratorska ma prezentowa? najwy?szy poziom zar?wno pod wzgl?dem merytorycznym, jak i estetycznym. Narracja, innowacja ?i nowoczesno?? – to trzy g??wne has?a konkursu.

Jury w sk?adzie: Joanna Kiliszek (Instytut Adama Mickiewicza), Barbara Krzeska (Instytut Adama Mickiewicza), Zuzanna Skalska (VanBerlo), William Sorrell (MOST), Micha? Stefanowski (Stowarzyszenie Tw?rc?w Form Przemys?owych), dokona oceny zg?oszonych projekt?w wed?ug kryteri?w okre?lonych w regulaminie. Pod uwag? brane b?d? nast?puj?ce czynniki: dotychczasowe do?wiadczenie w organizacji wystaw polskiego designu za granic?, przekrojowo?? eksponat?w, sp?jna narracja, wizualizacja i innowacja.

Promocja polskiej kultury poprzez design wpisana jest w strategi? dzia?a? Instytutu Adama Mickiewicza. Realizowana jest m.in. poprzez obecno?? polskiego wzornictwa na najwa?niejszych wydarzeniach po?wi?conych projektowaniu na ?wiecie. Wystawa podczas tygodnia designu w Mediolanie w kwietniu 2014 roku, b?dzie stanowi? kontynuacj? dzia?a? podejmowanych w poprzednich latach.

Wynik konkursu zostanie og?oszony 3 lutego!

Szczeg??owe informacje o konkursie wraz z regulaminem dost?pne na: www.iam.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

W krainie Minionków

W krainie Minionków

Pogush | 29 czerwca 2023

Odwiedzamy domki Bert, zaprojektowane przez studio architektoniczne Precht