KINO RZE?NIA [ZDJ?CIA]

MARCIN MOŃKA

MADRYT 24.2.2014

ARCHITEKTURA MIEJSCA STYL ŻYCIA

Niezwyk?e Centrum Sztuki Filmowej Cineteca powsta?o w Matadero de Legazpi w Madrycie. To modelowy przyk?ad, jak zmienia? publiczn? przestrze?.

Na pocz?tku XX wieku istnia? tu du?y targ zwierz?t i s?siaduj?ca z nim rze?nia. T? funkcj? obiekt pe?ni? przez 85 lat. Jednak, gdy zak?ad zako?czy? dzia?alno??, w hiszpa?skiej stolicy wpadli na pomys?, by odda? go w nowe r?ce i przeznaczy? na zupe?nie inn? dzia?alno??.

Zwyci??y? pomys?, aby w dawnej rze?ni zadomowi?y si? dziedziny sztuki, szczeg?lnie filmowej. Bo, cho? Hiszpanie dobrze wiedz?, co oznacza kryzys, to jednak sztuka filmowa, nawet w trudnych momentach, ma si? tam ca?kiem dobrze. Zw?aszcza, gdy wyj?cie do kina pozwala zapomnie? o problemach codzienno?ci.

Projekt adaptacji przygotowa?o studio churtichaga+quadra salcedo (ch+qs). Architekci nie kryli, ?e pos?uchali podpowiedzi w?asnej wyobra?ni. To dzi?ki niej mogli po??czy? przesz?o?? z tera?niejszo?ci?, surowe emocje z praktyczno?ci?.

Wi?cej: www.mataderomadrid.org

Centrum Sztuki Filmowej Cineteca powstało w Matadero de Legazpi w Madrycie. fot. Materiały prasowe