GDY LEKARZ JEST DALEKO

MAR

SAN FRANCISCO 16.12.2013

LUDZIE RZECZY STYL ŻYCIA

Studio Fuseproject, na czele kt?rego stoi Yves Behar opracowa?o mobilny system, zdolny do wykrywania chor?b. Niewielkie urz?dzenie pozwala na analiz? krwi, moczu, ?liny oraz oddechu w sytuacji, gdy dost?p do lekarza jest utrudniony.

Urz?dzenie nazywa si? Kernel of Life (J?dro ?ycia). Jest przeno?ne, jego u?ytkownik po prostu mo?e zawiesi? je na szyi. Powsta?o z my?l? o spo?ecze?stwach, kt?re mog? mie? utrudniony dost?p do s?u?by zdrowia, w tym przede wszystkim krajach rozwijaj?cych si?. Specjali?ci z Fuseproject deklaruj?, ?e potrafi zdiagnozowa? np. choroby przewlek?e, w tym przede wszystkim malari?.

Urz?dzenie ma wbudowane biosensory ze specjaln? wk?adk? ch?onn?. Po pobraniu np. ?liny czy krwi i ich analizie nast?pnie wyniki s? przekazywane za po?rednictwem Bluetooth do specjalnej aplikacji mobilnej, kt?ra zdalnie monitoruje zdrowie pacjent?w.

Aby zastosowa? J?dro ?ycia wystarczy, ?e u?ytkownik obr?ci okr?g?? pokryw? i ods?ania cztery, r??ni?ce si? kolorami powierzchnie wyposa?one w mikroperforacje. Ka?dy z kwadrat?w odpowiada za pozyskanie innego materia?u do badania.

Urz?dzenie jest na razie w fazie test?w - projektanci z Fuseproject zakladaj?, ?e badania nad nim potrwaj? jeszcze przez kilka lat.

Wi?cej: www.fuseproject.com

Kernel of Life stworzone przez Fuseproject. fot. Materiały prasowe

Urządzenie powstało z myślą o społeczeństwach, które mogą mieć utrudniony dostęp do służby zdrowia. fot. Materiały prasowe

Kernel of Life ma wbudowane biosensory ze specjalną wkładką chłonną. fot. Materiały prasowe

Wyniki badań są przekazywane za pośrednictwem Bluetooth do specjalnej aplikacji mobilnej, która zdalnie monitoruje zdrowie pacjentów. fot. Materiały prasowe