Poszetka w katowickiej szwalni

W jednym z katowickich budynk?w – nieczynnej ju? szwalni – zn?w t?tni ?ycie. Po gruntownym remoncie wprowadzi?a si? do niego marka Poszetka.com, specjalizuj?ca si? w dodatkach do mody m?skiej. – Doborowe towarzystwo u?atwi?o podj?cie wyzwania – zdradza Joanna Krajewska-Godziek, w?a?cicielka marki.

W jednym z katowickich budynk?w – nieczynnej ju? szwalni – zn?w t?tni ?ycie. Po gruntownym remoncie wprowadzi?a si? do niego marka Poszetka.com, specjalizuj?ca si? w dodatkach do mody m?skiej. – Doborowe towarzystwo u?atwi?o podj?cie wyzwania – zdradza Joanna Krajewska-Godziek, w?a?cicielka marki.

Remont obiektu trwa? kilka miesi?cy. – Od pocz?tku by?o pewne, ?e siedziba firmy musi ??czy? prac? wytw?rcz? z punktem sprzeda?owym. Miejsce po starej szwalni usytuowane jest na ciekawej katowickiej ulicy. W najbli?szym s?siedztwie znajduje si? Geszeft – showroom promuj?cy ?l?skich projektant?w, Centrum Sztuki Filmowej oraz niszowy sklep Stereo Design. Doborowe towarzystwo u?atwi?o podj?cie wyzwania, jakim okaza?a si? rewitalizacja od lat zaniedbywanego wn?trza szwalni. Jej potencja? da?o si? wyczu? ju? na samym pocz?tku – przyznaje Joanna Krajewska-Godziek, w?a?cicielka marki.

100-metrow? powierzchni? podzielono wi?c na dwie strefy. W g??wnej cz??ci – sprzeda?owo-biurowej – uwag? przykuwa?a zabudowana antresola oraz pozosta?o?ci poprodukcyjne takie jak haki,?wieszaki na lampy i ubrania. Marka postanowi?a zachowa? wi?kszo?? z nich. Dzi? te elementy maj? przypomina? o d?ugiej historii obiektu, kt?ry przez lata ?przesi?ka?? krawieckim rzemios?em.

Z kolei druga strefa budynku – to pracownia krawiecka, przestrze? zdominowana przez maszyny oraz rega?y magazynowe. – Kszta?t lokalu zacz?? si? ukazywa? dopiero po wywiezieniu trzech du?ych kontener?w gruzu. Pomieszczenie, kt?re wcze?niej podzielone by?o na pi?? mniejszych pokoi sta?o si? jedn? ca?o?ci? – dodaje w?a?cicielka.

Przestrze? o?wietlaj? dwie du?e witryny oraz dwa obszerne okna. Takie rozwi?zanie stwarza dobre warunki zar?wno do prezentowania produkt?w, jak i codziennej pracy.

– Wi?kszo?? spraw zwi?zanych z firm? dzieje si? w?a?nie tam. Miejsce pracy nie jest izolowane, jest cz??ci? punktu sprzeda?owego. Dzi?ki temu klient ma kontakt z procesem powstawania produkt?w oraz poznaje firm? „od podszewki” – wyja?nia Godziek.

Siedziba firmy Poszetka.com mie?ci si? w Katowicach przy ul. Morcinka 23.

Wi?cej: www.poszetka.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Mała Japonia

Mała Japonia

Katowice | 29 czerwca 2022

Azjatyckie inspiracje na jednym z katowickich osiedli

Projekt z historią w Katowicach. Mieszkanie Karoliny i Wojtka

Moderna w Katowicach

Katowice | 24 września 2019

Gdy design staje się twoją pasją. Poznajcie mieszkanie Karoliny i Wojtka