Konkurs bardzo zaanga?owany

Cieszyn | marcin mońka

27 lutego 2014 | Design | Rzeczy | Wydarzenia |

O spo?ecznej roli designu s?yszymy od dawna. Jednym z pierwszych projekt?w ??cz?cych wzornictwo i ekonomi? spo?eczn? jest WellDone Dobre Rzeczy. Marka og?osi?a w?a?nie drug? edycj? konkursu Zaprojektuj Dobr? Rzecz.

Pierwsza edycja wy?oni?a zwyci?ski obiekt, o kt?rym do dzi? pami?taj? nie tylko uczestnicy konkursu, ale kt?ry pojawia si? na festiwalach (m.in. ??d?, Mediolan, Praga) oraz w sklepach.? Zwyci?ski projekt – Podk?adowca – dzi?ki swojej atrakcyjno?ci „poci?gn??” za sob? sprzeda? innych produkt?w marki. I dzi?ki temu Fundacja „By? Razem”, kt?ra produkuje obiekty WellDone, mog?a uruchomi? 6 kolejnych sp??dzielni socjalnych, zatrudniaj?cych obecnie 30 os?b, wcze?niej d?ugotrwale bezrobotnych.

– Celem konkursu jest promocja idei po??czenia ekonomii spo?ecznej i designu, Dobrego Produktu – projektowo i spo?ecznie, promocja m?odych polskich projektant?w i polskiego designu, kszta?towanie w?r?d m?odych projektant?w postawy projektowania zaanga?owanego spo?ecznie – przyznaje Fundacja „By? Razem”. Co wa?ne, dzi?ki konkursowi WellDone pozyska nie tylko nowy produkt, ale r?wnie? wypromuje ?rodowisko lokalne, przedsi?wzi?cia i inicjatywy, kt?re s? zwi?zane z Cieszynem jako miejscem styku r??nych dziedzin skupionych wok?? problem?w istotnych spo?ecznie.

plakat_konkurs_2014_prev_small

Zadaniem konkursowym b?dzie stworzenie obiektu, kt?ry mo?e powsta? przy u?yciu materia??w dost?pnych w warunkach produkcyjnych przedsi?biorstwa spo?ecznego prowadzonego przez Fundacj? „By? Razem”, czyli drewna, stali, aluminium, sklejki, tkaniny czy filcu. – Najwy?ej oceniane b?d? projekty produkt?w oryginalnych, prostych technologicznie, posiadaj?cych cechy u?ytkowe, oparte na dowcipie, bior?ce pod uwag? racjonalne wykorzystanie materia?u. Przedmioty funkcjonuj?ce w domu i najbli?szym otoczeniu cz?owieka, mog?ce sta? si? atrakcyjnymi prezentami. Skala i klimat produkt?w powinny nawi?zywa? do istniej?cej linii WellDone – deklaruje Fundacja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Spo?ecznej „By? Razem”.

Prace mo?na zg?asza? do 15 czerwca. Werdykt jury poznamy w lipcu podczas Gdynia Design Days 2014. Spo?r?d nades?anych prac zostanie wybrany jeden zwyci?ski projekt oraz honorowe wyr??nienia. Zwyci?ski projekt zostanie wdro?ony do produkcji do ko?ca tego roku lub ko?ca pierwszego kwarta?u 2015 roku – w zale?no?ci od charakteru projektu. G??wna nagroda w konkursie wynosi 5 tys. z?.

Szczeg??y: www.welldone.co

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: