Gaggenau Vario 400. Kuchnia z tradycjami

Monachium | EZ

19 grudnia 2013 | Design | Ludzie | Rzeczy | Styl życia |

Kto mo?e lepiej wyposa?y? kuchni? ni? firma z ponad 300-letnimi tradycjami? Gaggenau, jako lider nowoczesnych, a zarazem ekskluzywnych rozwi?za?, wprowadza na rynek nowe ch?odziarki z serii Vario 400. – Ciekawym rozwi?zaniem jest mo?liwo?? dwukrotnego przed?u?enia czasu przechowywania jedzenia dzi?ki dopasowuj?cej si? automatycznie wilgotno?ci i temperaturze – m?wi? podczas prezentacji S?awomir Zawadzki, przedstawiciel marki Gaggenau.

Kto mo?e lepiej wyposa?y? kuchni? ni? firma z ponad 300-letnimi tradycjami? Gaggenau, jako lider nowoczesnych, a zarazem ekskluzywnych rozwi?za?, wprowadza na rynek nowe ch?odziarki z serii Vario 400. – Ciekawym rozwi?zaniem jest mo?liwo?? dwukrotnego przed?u?enia czasu przechowywania jedzenia dzi?ki dopasowuj?cej si? automatycznie wilgotno?ci i temperaturze – m?wi? podczas prezentacji S?awomir Zawadzki, przedstawiciel marki Gaggenau.

Bogata koncepcja element?w o?wietleniowych LED i?przemy?lane detale sprawiaj?, ?e nowe urz?dzenie z serii Vario 400 oferuj? wszystkie zalety nowoczesnej techniki przechowywania zapas?w. Wn?trza urz?dze? zosta?y zaprojektowane z my?l? o?optymalnym wykorzystaniu przestrzeni i pokryte stal? szlachetn?, s? tak?e jasne i?funkcjonalne dzi?ki o?wietleniu LED. Wysokogatunkowe i idealnie obrobione materia?y zapewniaj? urz?dzeniom niezwyk?? trwa?o?? i d?ugowieczno??.

Powierzchnie wewn?trzne wszystkich urz?dze? s? ca?kowicie pokryte stal? szlachetn?. Materia? ten jest niezwykle higieniczny, a w po??czeniu z tlenem zapobiega te? powstawaniu nieprzyjemnych zapach?w. P??ki z hartowanego szk?a bezpiecznego mo?na przestawia? manualnie lub mechanicznie, za? szuflady s? ca?kowicie wysuwane. Wszystkie urz?dzenia serii wykorzystuj? technik? No Frost. Dzi?ki temu nie jest konieczne uci??liwe rozmra?anie, a?na zamro?onych artyku?ach spo?ywczych nie osadza si? szron. Niezwyk?y komfort zapewniaj? ch?odziarki ze zintegrowan? stref? ?wie?o?ci o?temperaturze bliskiej 0 st. C.

Seria urz?dze? ch?odniczych Vario 400 posiada dodatkowe istotne elementy, takie jak: wyj?tkowo wytrzyma?e p??ki drzwiowe z?aluminium, obrobione z milimetrow? dok?adno?ci? i dopasowane r?cznie. Na przyk?ad dolna p??ka drzwiowa ch?odziarko-zamra?arki RB/RY 492 jest w stanie utrzyma? do 25?kilogram?w. Niezwykle wytrzyma?e zawiasy zapewniaj? k?t otwarcia 115 stopni. Nowo?ci? jest p??ka sterowana mechanicznie. Nawet gdy znajduj? si? na niej produkty, mo?na j? ?atwo przemie?ci?, u?ywaj?c czujnika zintegrowanego z bocznym panelem ?wietlnym LED.

Najwy?szej jako?ci ch?odziarki do win zapewniaj? profesjonalne warunki sk?adowania trunk?w w warunkach domowych, zbli?one do tych, jakie panuj? w piwnicach winiarskich. Urz?dzenia dysponuj? dwoma oddzielnymi strefami, w kt?rych mo?liwa jest niezwykle precyzyjna regulacja temperatury oraz indywidualne sterowanie wilgotno?ci? powietrza. – Dzi?ki zastosowaniu mi?kkiego drewna bukowego, delikatne etykiety na butelkach, kt?re nieraz s? cenniejsze ni? sam trunek, nie zostan? uszkodzone – t?umaczy? S?awomir Zawadzki.

Gaggenau jest producentem najwy?szej jako?ci urz?dze? gospodarstwa domowego i cieszy si? pozycj? lidera innowacji w zakresie technologii i wzornictwa. Przedsi?biorstwo zosta?o za?o?one w roku 1683 w alzackiej wsi (po kt?rej odziedziczy?o nazw?) przez margrabiego Ludwiga Wilhelma von Baden jako? ku?nia wykonuj?ca m?oty i gwo?dzie. P??niej w „Eisenwerke Gaggenau A.G.? produkowane by?y maszyny rolnicze i towary u?ytkowe z metalu. W XIX wieku manufaktura wytwarza?a rowery, tablice reklamowe oraz piece i specjalizowa?a si? w pow?okach emaliowych. Obecny sukces marki oparty jest na post?pie technicznym i wyrazistej formie w po??czeniu z doskona?? funkcjonalno?ci?. Od roku 1995 Gaggenau jest sp??k? koncernu BSH Bosch and Siemens Home Appliances z Monachium, obecn? dzisiaj w ponad 50 krajach i dysponuj?c? flagowymi salonami wystawienniczymi w najwi?kszych ?wiatowych metropoliach.

Cenyod 22?299 z?. Wi?cej: www.gaggenau.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Sztuka grawitacji

Sztuka grawitacji

Mediolan | 22 kwietnia 2024

Gaggenau zaprezentował niezwykłą instalację „The Elevation of Gravity”

Vario 200 Nowa gama produktów chłodzących do zabudowy od Gaggenau

Dusza kuchni

Warszawa | 12 lutego 2021

Nowa gama produktów chłodzących do zabudowy od Gaggenau