Concordia Design Mark? Wielkopolski

Poznań | MAK

19 grudnia 2013 | Design | Ludzie | Wydarzenia |

Dzia?aj?ce od dw?ch lat pozna?skie centrum innowacji, designu i kreatywno?ci zosta?o laureatem w Konkursie Marki Wielkopolski – „Greater Thing from Greater Poland – Wielka rzecz z Wielkopolski”. Konkurs zorganizowa? samorz?d wojew?dztwa, kt?ry w nagrod? przyzna? certyfikaty za jako??, doskona?o?? i wk?ad w rozw?j innowacyjnej Wielkopolski.

Dzia?aj?ce od dw?ch lat pozna?skie centrum innowacji, designu i kreatywno?ci zosta?o laureatem w Konkursie Marki Wielkopolski – „Greater Thing from Greater Poland – Wielka rzecz z Wielkopolski”. Konkurs zorganizowa? samorz?d wojew?dztwa, kt?ry w nagrod? przyzna? certyfikaty za jako??, doskona?o?? i wk?ad w rozw?j innowacyjnej Wielkopolski.

Concordia Design zosta?a nagrodzona w kategorii najlepszy produkt i us?uga wojew?dztwa wielkopolskiego. – Bardzo si? cieszymy, ?e Concordia Design zosta?a nagrodzona tytu?em Marki Wielkopolski. Funkcjonujemy dopiero 2 lata, a jest to kolejne presti?owe wyr??nienie, kt?re otrzymujemy, mamy wi?c pewno??, ?e to, co robimy, jest potrzebne i doceniane. Razem z naszym zespo?em ekspert?w sami prowadzimy us?ugi konsultingowe, kt?re polegaj? na wzmacnianiu identyfikacji nowoczesnych produkt?w, us?ug i kreatywnych wydarze? w wojew?dztwie wielkopolskim, wi?c wiemy jak du?e ma to znaczenie – przyznaje Ewa Voelkel-Krokowicz, prezes i w?a?ciciel Concordia Design.

Certyfikat Marki Wielkopolski Greater Thing from Greater Poland – jest nadawany jest w celu identyfikacji, wyr??nienia, promocji najlepszych w Wielkopolsce przedsi?biorstw, instytucji, produkt?w, us?ug, przedsi?wzi?? i jednostek, kt?re sw?j sukces osi?gn??y dzi?ki zastosowaniu nowatorskich rozwi?za?, umiej?tno?ci wykorzystania zasob?w spo?ecznych, gospodarczych, naturalnych, kt?re maj? niezaprzeczalny wp?yw na rozw?j i wizerunek regionu zar?wno na arenie krajowej, jak i mi?dzynarodowej.

Laureatami konkursu zostali: Pro Design Sp??ka z o.o. w kategorii produkt/us?uga – Concordia Design, Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie Sp??ka z o.o. w kategorii produkt/us?uga – Pozna? Congress Center oraz Pozna?ski O?rodek Sportu i Rekreacji w kategorii wydarzenie – Bieg Marato?ski „Pozna? Maraton”Bieg Marato?ski „Pozna? Maraton”

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Słodowa. Gastronomiczna twarz Concordii Design

Słodowa

Wrocław | 21 września 2020

Gastronomiczna twarz Concordii Design