Głośniki Oswalds Mill Audio to prawdziwe dzieła sztuki. fot. Materiały prasowe

OMA. BRZMIENIE ROG?W [ZDJ?CIA]

ELIZA ZIEMIŃSKA

NOWY JORK 12.2.2014

RZECZY STYL ŻYCIA SZTUKA

Wi?kszo?? dost?pnych na rynku g?o?nik?w potwierdza tez?, ?e design i doskona?o?? akustyczna rzadko wyst?puj? w tym samym opakowaniu. G?o?niki Oswalds Mill Audio ze Stan?w Zjednoczonych to wyj?tek. S? tak wizualnie poci?gaj?ce, ?e niejeden wielbiciel dobrego wzornictwa, m?g?by pokocha? je za sam wygl?d.

Jednak za urocz? powierzchowno?ci?, skrywa si? tak?e warto?ciowe wn?trze. Ka?dy z g?o?nik?w posiada indywidualn? to?samo?? wynikaj?c? z wymaga? akustycznych. Dzi?ki zastosowaniu rog?w ? tradycyjnej, najmniej zniekszta?caj?cej d?wi?k konstrukcji, sprz?t OMA spe?nia wymagania najsurowszego audiofila.

Ceny zaczynaj? si? od 21 000 dolar?w za par? g?o?nik?w..

Wi?cej: www.oswaldsmillaudio.com