CONCORDIA DESIGN MARK? WIELKOPOLSKI

MAK

POZNAŃ 19.12.2013

DESIGN LUDZIE WYDARZENIA

Dzia?aj?ce od dw?ch lat pozna?skie centrum innowacji, designu i kreatywno?ci zosta?o laureatem w Konkursie Marki Wielkopolski - "Greater Thing from Greater Poland - Wielka rzecz z Wielkopolski". Konkurs zorganizowa? samorz?d wojew?dztwa, kt?ry w nagrod? przyzna? certyfikaty za jako??, doskona?o?? i wk?ad w rozw?j innowacyjnej Wielkopolski.

Concordia Design zosta?a nagrodzona w kategorii najlepszy produkt i us?uga wojew?dztwa wielkopolskiego. - Bardzo si? cieszymy, ?e Concordia Design zosta?a nagrodzona tytu?em Marki Wielkopolski. Funkcjonujemy dopiero 2 lata, a jest to kolejne presti?owe wyr??nienie, kt?re otrzymujemy, mamy wi?c pewno??, ?e to, co robimy, jest potrzebne i doceniane. Razem z naszym zespo?em ekspert?w sami prowadzimy us?ugi konsultingowe, kt?re polegaj? na wzmacnianiu identyfikacji nowoczesnych produkt?w, us?ug i kreatywnych wydarze? w wojew?dztwie wielkopolskim, wi?c wiemy jak du?e ma to znaczenie - przyznaje Ewa Voelkel-Krokowicz, prezes i w?a?ciciel Concordia Design.

Certyfikat Marki Wielkopolski Greater Thing from Greater Poland - jest nadawany jest w celu identyfikacji, wyr??nienia, promocji najlepszych w Wielkopolsce przedsi?biorstw, instytucji, produkt?w, us?ug, przedsi?wzi?? i jednostek, kt?re sw?j sukces osi?gn??y dzi?ki zastosowaniu nowatorskich rozwi?za?, umiej?tno?ci wykorzystania zasob?w spo?ecznych, gospodarczych, naturalnych, kt?re maj? niezaprzeczalny wp?yw na rozw?j i wizerunek regionu zar?wno na arenie krajowej, jak i mi?dzynarodowej.

Laureatami konkursu zostali: Pro Design Sp??ka z o.o. w kategorii produkt/us?uga - Concordia Design, Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie Sp??ka z o.o. w kategorii produkt/us?uga - Pozna? Congress Center oraz Pozna?ski O?rodek Sportu i Rekreacji w kategorii wydarzenie - Bieg Marato?ski "Pozna? Maraton"Bieg Marato?ski "Pozna? Maraton"

Concordia Design została nagrodzona w kategorii najlepszy produkt i usługa województwa wielkopolskiego. fot. Materiały prasowe

Ewa Voelkel-Krokowicz, prezes i właściciel Concordia Design. fot. M. Zakrzewski