Pokojowa wojna w stylu vintage

Moda na vintage trwa w najlepsze. Sk?onno?? od odkrywania wzor?w sprzed lat nie s?abnie zreszt? nie tylko w Polsce. Najlepszym dowodem popularno?ci ikonicznych wzor?w i ich powrot?w stanie si? ekspozycja „Wojna i pok?j”, kt?r? od 6 grudnia b?dzie mo?na ogl?da? w BWA we Wroc?awiu.

Moda na vintage trwa w najlepsze. Sk?onno?? od odkrywania wzor?w sprzed lat nie s?abnie zreszt? nie tylko w Polsce. Najlepszym dowodem popularno?ci ikonicznych wzor?w i ich powrot?w stanie si? ekspozycja „Wojna i pok?j”, kt?r? od 6 grudnia b?dzie mo?na ogl?da? w BWA we Wroc?awiu.

Bohaterami wystawy b?d? projekty powstaj?ce od ko?ca lat 50. zesz?ego stulecia w Polsce i Czechos?owacji. Dzi?, z perspektywy lat wiemy, ?e bez w?tpienia by? to „z?oty okres” wzornictwa w krajach Europy ?rodkowej. Polskie wzornictwo tamtych lat mamy coraz lepiej rozpoznane, opr?cz wystaw (m.in. „Chcemy by? nowocze?ni”), publikacji (m.in. ksi??ka „Rzeczy niepospolite”) mamy te? wi?ksze sukcesy, jak cho?by wdro?enie do produkcji legendarnego fotela Romana Modzelewskiego (RM 58 marki Vz?r). Przyk?ad?w takich praktyk jest zreszt? wi?cej: inspirowane wzornictwem sprzed p?? wieku stworzy?y ostatnio marki Noti oraz Marbet.

Tak?e projekty powsta?e u naszych po?udniowych s?siad?w coraz mocnej zaznaczaj? si? w naszej ?wiadomo?ci. Musimy zreszt? pami?ta?, ?e czechos?owackie wzornictwo osi?gn??o ogromy sukces na Wystawie ?wiatowej w Brukseli w 1958 roku i od tego czasu triumfalnie wkroczy?o w przestrze? projektow? nie tylko kraj?w Bloku Wschodniego.

Dzi? kuratorzy wroc?awskiego BWA postanowili skonfrontowa? obiekty polskie i czeechos?owackie na wystawie „Wojna i pok?j”, kt?ra b?dzie prezentowana jednocze?nie w Galerii Szk?a i Ceramiki oraz Galerii Dizajn. Kuratorami kolekcji b?d? kolekcjonerzy z dw?ch kraj?w: kuratorzy kolekcji: Barbara Bana? oraz Jan Jeni?ta – W pierwszej galerii wykreowana zostanie sytuacja wojny: dw?jka kolekcjoner?w z r??nych kraj?w zaprezentuje ceramiczne obiekty ze swoich prywatnych kolekcji. Elementy te s? ju? dzi? klasykami, znanymi nie tylko polskiej publiczno?ci, ale i ikonicznymi dla naszych po?udniowych s?siad?w. Kt?re przedmioty oka?? si? ciekawsze? Kt?ry kraj wygra? Kolekcjonerzy zawalcz? o g?osy publiczno?ci.
Galeria Dizajn to „pokojowo” zaaran?owana przestrze?, gdzie wsp?lnymi si?ami – polskimi i czechos?owackimi – przedstawimy dorobek materialny i kulturowy, determinuj?cy wizualno?? codzienno?ci interesuj?cego nas okresu – informuj? organizatorzy ekspozycji.

Wernisa? zaplanowano na 6 grudnia. Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? do 15 stycznia w Galerii Dizajn (Wroc?aw, ul. ?widnicka 2-4) oraz w Galerii Szk?a i Ceramiki (Wroc?aw, pl. Ko?ciuszki 9/10).

Wi?cej: www.bwa.wroc.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: