Obrady jury konkursowego odbyły się w nowo otwartym Centrum Domowych Inspiracji, znajdującym się w siedzibie firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. fot. Eliza Ziemińska

ODYSEJA KUCHENNA – SIEMENS FUTURE LIVING AWARD

EZ

WARSZAWA 6.12.2013

DESIGN LUDZIE RZECZY WYDARZENIA

Jak b?dzie wygl?da?a kuchnia przysz?o?ci? Mo?e b?dzie przypomina? elementy futurystycznej wizji z Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka, a mo?e w og?le nie b?dziemy jej potrzebowa?? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania sta?o si? punktem wyj?cia dla zorganizowanego przez mark? Siemens konkursu, kt?ry zosta? w?a?nie rozstrzygni?ty. "Design Alive" jest patronem medialnym Siemens Future Living Award.

W konkursie wzi??o udzia? kilkadziesi?t biur projektowych, studi?w kuchennych, niezale?nych architekt?w oraz projektant?w. Has?o marki "Siemens. The future moving in", sta?o si? has?em przewodnim dla wszystkich prac konkursowych. Niemiecka marka, jako ekspert w obszarze globalnych technologii i wzornictwa, zawsze by?a w awangardzie wprowadzania innowacji i prze?omowych rozwi?za?. Pochodz?cy z 1926 r. koncept nowoczesnej kuchni do zabudowy wed?ug Margarete "Grete" Sch?tte-Lihotzky stanowi dzi? dow?d rewolucji, jaka, przesz?o 100 lat temu, dokona?a si? w projektowaniu i sposobie my?lenia o kuchni. Dzi?ki temu polepszy?a si? organizacja miejsca pracy, a tak?e komfort u?ytkowania sprz?t?w znajduj?cych si? w jej pomieszczeniu.

Najlepsze projekty wybra?o siedmioosobowe jury, w sk?adzie: dr Krystyna ?uczak-Sur?wka (krytyczka wzornictwa), Maciej Zie? (designer i projektant wn?trz), Konrad Birek (szef kuchni restauracji Sowa&Przyjaciele), Ma?gorzata Szczepa?ska (redaktor naczelna magazynu "Elle Decoration"), Miros?aw Nizio (architekt), Adam Pulwicki (architekt i projektant), Gosia Rygalik (projektantka).

- Projektowanie przysz?o?ci to niekoniecznie skomplikowane, futurystyczne systemy. Szukali?my projektu, kt?ry zmieni my?lenie o kuchni i przygotowywaniu jedzenia - m?wi?a Gosia Rygalik w trakcie obrad konkursowych.

Prace by?y oceniane pod k?tem wielu kryteri?w, takich jak np.: innowacyjno??, warto?? u?ytkowa projektu, czy aspekt ekologiczny. Og?oszenie wynik?w odb?dzie si? podczas gali fina?owej, zaplanowanej na stycze? 2014 roku.

Wi?cej: www.siemens-home.pl