„AROUND THE WORLD”. OBRAZ ?WIATA

EZ

BERLIN 19.1.2014

RZECZY STYL ŻYCIA WYDARZENIA

Ile kosztowa?o najdro?sze wsp??czesne dzie?o sztuki (26 mln euro - "Tulipany" Jeffa Koonsa)? Jak wp?ywaj? na siebie religie i wierzenia ?wiata? Dlaczego Katar ma najmniej zab?jstw z u?yciem broni palnej? Jakie s? rodzaje fobii? Co to jest lachanofobia (strach przed warzywami)? Tego i wielu, wielu innych ciekawych rzeczy dowiecie si? dziesi?tek infografik zawartych w bardzo obszernym atlasie ?wiata wydanym w?a?nie przez Gestalten.

Przegl?danie atlas?w zawsze by?o fascynuj?cym sposobem poznawania r??norodno?ci ?wiata. "Around the World", atlas wydawnictwa Gestalten s?yn?cego z pi?knych publikacji, to wsp??czesna propozycja zbieraj?ca najnowsze informacje o ?wiecie i porz?dkuj?ca je w najbardziej aktualny spos?b. Niespe?na trzystustronicowa ksi??ka zabiera swoich czytelnik?w w podr?? dooko?a globu.

Zebrane informacje, przekazywane za pomoc? grafik i ilustracji, prezentuj? wp?yw natury i cz?owieka na ?ycie na Ziemi. Pouczaj?ca i wci?gaj?ca podr?? przez strony atlasu daje mo?liwo?? g??bszego zrozumienia nie tylko geografii naszej planety, ale tak?e kluczowych, zar?wno lokalnych, jak i globalnych, zjawisk w XXI wieku. Dzi?ki przedstawieniu fakt?w z dziedzin biologii, geografii, historii, polityki i kultury za pomoc? grafik, autorzy albumu: Andrew Losowsky, Sven Ehmann oraz Robert Klanten, w przyst?pny i czytelny spos?b omawiaj? nawet tak z?o?one procesy jak ?wiatowy handel, czy zmieniaj?ca si? demografia.

Po?r?d informacji na tematy takie jak: rodzina, j?zyki, d?ugo?? ?ycia, katastrofy naturalne, zwyczaje ?ywieniowe, ekonomia, niedostatek, czy religie, w ksi??ce mo?na znale?? tak?e dane o spo?yciu kawy, nadmiernym po?owie ryb, pi?ce no?nej i dostawcach Internetu. Autorzy zadecydowali r?wnie? o zamieszczeniu na kartach atlasu szczeg???w na temat wydarze? zapami?tanych w ?wiadomo?ci zbiorowej mieszka?c?w Ziemi. Znajdujemy tu informacje m.in. o 11 wrze?nia, olimpiadach, katastrofie w Fukushimie i zatoni?ciu Titanica.

Jak ka?dy atlas tak?e "Around the World" nie jest w stanie da? pe?nego obrazu ?wiata. Mo?e s?u?y? jednak jako bogate ?r?d?o informacji nawet o lokalnych zjawiskach, kt?re maja globalne znaczenie i o fascynuj?cych podobie?stwach mi?dzy lud?mi. B?d?c zbiorem interesuj?cych i atrakcyjnych grafik o ?wiecie, atlas ten jest przeznaczony dla ka?dego mieszka?ca Ziemi.

''Around the world''. 276 stron. Autorzy: Andrew Losowsky, Sven Ehmann, Robert Klanten. Wydawnictwo Gestalten, 2013. Cena 39.90 euro

Wi?cej: www.shop.gestalten.com