??d? Art Center zrealizuje polsk? wystaw? w Mediolanie

??d? Art Center, organizator ??d? Design Festival, wygra? konkurs Instytutu Adama Mickiewicza na koncepcj?, kuratora i wsp??organizatora wystawy polskiego designu, kt?ra zostanie zaprezentowana w czasie Salone Internationale del Mobile w kwietniu tego roku.

B?dzie to pierwsza polska narodowa wystawa podczas mediola?skiego tygodnia designu (o konkursie IAM pisali?my w tek?cie B?dzie jedna polska wystawa w Mediolanie!)

??d? Art Center, organizator ??d? Design Festival, wygra? konkurs Instytutu Adama Mickiewicza na koncepcj?, kuratora i wsp??organizatora wystawy polskiego designu, kt?ra zostanie zaprezentowana w czasie Salone Internationale del Mobile w kwietniu tego roku.

B?dzie to pierwsza polska narodowa wystawa podczas mediola?skiego tygodnia designu (o konkursie IAM pisali?my w tek?cie B?dzie jedna polska wystawa w Mediolanie!)

Zwyci?zc? wy?oni?o jury w sk?adzie: Joanna Kiliszek (Instytut Adama Mickiewicza), Barbara Krzeska (Instytut Adama Mickiewicza) Zuzanna Skalska (VanBerlo), William Sorrell (MOST) i Micha? Stefanowski (Stowarzyszenie Tw?rc?w Form Przemys?owych).

„Jury doceni?o nowatorskie uj?cie i narracj? koncepcji wystawy oraz jej walory popularyzatorskie” – poda? w komunikacie IAM. „Zwyci?ska koncepcja ukazuje wsp??czesne polskie projektowanie przez pryzmat trzech wzajemnie uzupe?niaj?cych si? nurt?w: przez lokalno??, histori? i innowacje. Zauwa?one tendencje odpowiadaj? na wyzwania stawiane przed projektantami, kszta?tuj? to?samo?? kulturow? i wpisuj? polski design w szeroki kontekst mi?dzynarodowy”.

??d? Art Center jest od 2007 roku organizatorem ??d? Design Festival. Organizowa? ju? wystawy m.in. w Mediolanie i Hong Kongu. Ma?gorzata ?mijska i Micha? Piernikowski, organizatorzy ??d? Design Festival, s? laureatami Design Alive Awards 2013 w kategorii Animator.

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: