Konkurs Siemens Future Living Award rozstrzygni?ty!

Kuchnia przysz?o?ci by?a tematem konkursu zorganizowanego dla architekt?w, projektant?w wn?trz oraz pasjonat?w designu przez mark? Siemens. Jury przyzna?o dwie nagrody regulaminowe oraz dwa wyr??nienia. Ich wr?czenie mia?o miejsce 16 stycznia podczas gali fina?owej konkursu w concept store Mysia 3 w Warszawie. „Design Alive” by? patronem medialnym konkursu i przyzna? nagrod? specjaln?.

Kuchnia przysz?o?ci by?a tematem konkursu zorganizowanego dla architekt?w, projektant?w wn?trz oraz pasjonat?w designu przez mark? Siemens. Jury przyzna?o dwie nagrody regulaminowe oraz dwa wyr??nienia. Ich wr?czenie mia?o miejsce 16 stycznia podczas gali fina?owej konkursu w concept store Mysia 3 w Warszawie. „Design Alive” by? patronem medialnym konkursu i przyzna? nagrod? specjaln?.

Has?o marki „Siemens. The future moving in”, sta?o si? has?em przewodnim dla wszystkich uczestnik?w pierwszej edycji konkursu. Niemiecka marka, jako ekspert w obszarze globalnych technologii i wzornictwa, zawsze by?a w awangardzie wprowadzania innowacji i prze?omowych rozwi?za?. Pochodz?cy z 1926 r. koncept nowoczesnej kuchni do zabudowy wed?ug Margarete „Grete” Sch?tte-Lihotzky stanowi dzi? dow?d rewolucji, jaka, przesz?o 100 lat temu, dokona?a si? w projektowaniu i sposobie my?lenia o kuchni . Dzi? znowu zadajemy sobie pytanie: Jak b?dzie wygl?da?a kuchnia przysz?o?ci?

Na pytanie to odpowiedzi szuka?o kilkadziesi?t biur projektowych, studi?w kuchennych, niezale?nych architekt?w oraz projektant?w. Najlepsze projekty wybra?o siedmioosobowe jury, w sk?adzie: dr Krystyna ?uczak-Sur?wka (krytyczka wzornictwa), Maciej Zie? (projektant), Konrad Birek (szef kuchni restauracji Sowa&Przyjaciele), Ma?gorzata Szczepa?ska (redaktor naczelna „Elle Decoration”), Miros?aw Nizio (architekt), Adam Pulwicki (architekt i projektant), Gosia Rygalik (projektantka).

– Obrady rzeczywi?cie by?y gor?ce. To nie by?y nasze wewn?trzne spory, ale w spos?b szczeg?lny dyskusja rozwin??a si?, gdy rozmawiali?my o wizji przysz?o?ci. To by?o wyzwanie tak?e dla nas. Ta dyskusja wynika?a r?wnie? z tego, ?e zdecydowali?my si? nie przyznawa? pierwszej nagrody. Kuchnia to bardzo ciekawy i zarazem trudny temat, a my szukali?my prze?omowego, a jednocze?nie prostego konceptu – m?wi?a podczas gali wr?czenia nagr?d dr Krystyna ?uczak-Sur?wka.

Prace by?y oceniane pod k?tem wielu kryteri?w, takich jak np.: innowacyjno??, warto?? u?ytkowa projektu, estetyka czy aspekt ekologiczny. G??wnej nagrody nie przyznano. Drug? nagrod? otrzyma?y absolwentki Wydzia?u Wzornictwa Przemys?owego?Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie Julia Ambroziewicz i Maja Certowicz za projekt „AlgaeTank – ?wiadoma kuchnia?, w kt?rym podj??y temat przysz?o?ci jedzenia i samodzielnego uprawiania ?ywno?ci. Trzecie miejsce zaj?? Rafa? Szczepa?ski za projekt „Reuse-Recycling-Rethink-Rearrange-Rebuild-Relive? rozwi?zuj?cy problem wielofunkcyjno?ci przestrzeni mieszkalnej. Jury konkursowe przyzna?o r?wnie? dwa wyr??nienia dla Katarzyny Pastuszak za projekt ??Kuchnia w pude?ku? i Grzegorza Kaliciaka za minimalistyczny projekt kuchni w przestrzeni otwartej.

Wi?cej: www.siemens-home.pl, www.future-living-award.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Sukces pisany designem

Sukces pisany designem

Warszawa | 15 marca 2023

Jest wiosenny magazyn „Design Alive”! O ludziach przedsiębiorczych i karierach!

Stonowana równowaga

Stonowana równowaga

Krotoszyn | 22 lutego 2023

Pracownia Pulva przeprowadziła metamorfozę domu tworząc minimalistyczną ostoję

W duecie siła!

W duecie siła!

Warszawa | 20 grudnia 2022

Nowy „DA” jest o relacjach zawodowo-prywatnych. Temat przewodni: Duety!