Historie rodzinne

cieszyn | marcin mońka

19 lutego 2014 | Design | Ludzie | Rzeczy | Wydarzenia |

Ceniony ceramik Bogdan Kosak przygotowa? ekspozycj?, w kt?rej g??wne role odgrywa porcelana. Aby jednak nie pozostawa?a zbyt osamotniona, do towarzystwa otrzyma?a szk?o. Ekspozycj? „Szklanka i fili?anka. Rodzinne historie” mo?na ogl?da? w Zamku Cieszyn.

Zar?wno szklanki, jak i fili?anki to nie tylko bardzo demokratyczne przedmioty, z kt?rych korzystaj? wszyscy. Zapewne te? ka?dy z nas przechowuje fili?anki pami?taj?ce niejedno rodzinne spotkanie czy inne wa?ne i istotne wydarzenie z ?ycia. Co sprawia, ?e drobne i kruche przedmioty staj? si? nie tylko naszymi ??cznikami z prywatnymi historiami i przeistaczaj? si? w cenne i chronione obiekty niemal kultu – o tym stara si? nam opowiedzie? Bogdan Kosak, kt?ry zdecydowa? si? na autorski wyb?r prezentowanych obiekt?w powsta?ych na przestrzeni kilkudziesi?ciu lat. Najwcze?niejsze z nich pochodz? z lat 20. zesz?ego stulecia, najnowsze za? z pierwszej dekady XXI wieku. – Samo pokazanie wyboru ciekawych projekt?w fili?anek i szklanek wyda?o mi si? ma?o atrakcyjne, chcia?em ten temat rozwin??? i pokaza? nasze upodobania: co pijemy i w czym pijemy, jak wygl?da?o to 50, 30, 10 lat wstecz i obecnie – przyznaje kurator. Interesuj?cy by? spos?b poszukiwania przedmiot?w na wystaw?. – Obiekt?w poszukiwa?em we wszystkich mo?liwych miejscach zwi?zanych z obecno?ci? tych naczy?. W dawnych i nadal dzia?aj?cych fabrykach porcelany, w muzealnych oraz prywatnych kolekcjach szk?a i porcelany, w antykwariatach i na pchlich targach, w mieszkaniach znajomych. Odnajdywa?em eksponaty w najmniej spodziewanych miejscach: na dworcu kolejowym w Wo?ominie, w gabinecie dentystycznym w D?browie G?rniczej, w str???wce kamienicy w Warszawie, a nawet w lesie na Roztoczu i w opuszczonym domu w Gdyni – opowiada Kosak.

Na ekspozycji ogl?damy wi?c obiekty powsta?e na przestrzeni 90 lat. W sumie Kosak wybra? 38 przedmiot?w, kt?rych najwa?niejsz? cech? by?o przeznaczenie – s?u?y?y do picia kawy b?d? herbaty. – Moje ulubione fili?anki to Maria Teresa, wyprodukowane w 1968 roku przez Zak?ady Porcelany Bogucice w limitowanej serii oko?o 100 sztuk, z formy pochodz?cej z lat 30. XX wieku, z dekoracj? zaprojektowan? i wykonan? przez Jana Je?eli oraz czarka do kawy, zaprojektowana w 1966 roku przez Wszew?oda Sarneckiego, produkowana w Kro?nie?skich Hutach Szk?a – m?wi kurator. Na ekspozycji zobaczymy jednak zdecydowanie wi?cej naczy?, z kt?rymi wi??? si? historie. Jak np. kryszta?owa szklanka ze spodkiem, stworzona w latach 30. zesz?ego wieku w Fabryce Szk?a w Zawierciu. To rodzinna pami?tka Sebastiana Pietkiewicza, projektanta w Zawierciu w latach 2012-2013, po jego pradziadku. Pradziadek by? hutmistrzem w hucie, w kt?rej kilkadziesi?t lat p??niej pracowa? jego wnuk – dodaje Anita Bialic z Fundacji Fly with Art, kt?ra wsp??przygotowa?a wystaw?.

Wystawie towarzyszy pokaz filmu animowanego Przemys?awa Liputa:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LMNyMTKN3-w&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=LMNyMTKN3-w&feature=youtu.be</a>

W dwie najbli?sze niedziele – 23 lutego i 2 marca o godz. 16. o prezentowanych na wystawie naczyniach b?dzie opowiada? kurator wystawy. Bogdan Kosak zach?ca te? do przynoszenia ze sob? ulubionych fili?anek czy szklanek i dzielenia si? swoimi historiami.

Ekspozycja potrwa do 9 marca. A w wiosennym numerze magazynu „Design Alive”, kt?ry uka?e si? w marcu przeczytacie artyku? po?wi?cony Bogdanowi Kosakowi.?

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

W duecie siła!

W duecie siła!

Warszawa | 20 grudnia 2022

Nowy „DA” jest o relacjach zawodowo-prywatnych. Temat przewodni: Duety!

Redefinicja wazonu

Redefinicja wazonu

Warszawa | 7 września 2022

Ceramiczny manifest a może świętokradztwo? Arkadiusz Szwed przełamuje schematy