Rusza mediola?ska wypo?yczalnia Fiat?w

Mediolan | TWO

2 stycznia 2014 | Design | Rzeczy | Styl życia |

650 Fiat?w 500 b?dzie mo?na od stycznia? wypo?ycza? jak rowery na ulicach Mediolanu. Samochody te b?d? mia?y wolny wjazd do centrum miasta i b?d? mog?y zosta? odstawione po zako?czeniu u?ytkowania na jakimkolwiek parkingu obj?tym us?ug? Enjoy.

650 Fiat?w 500 b?dzie mo?na od stycznia? wypo?ycza? jak rowery na ulicach Mediolanu. Samochody te b?d? mia?y wolny wjazd do centrum miasta i b?d? mog?y zosta? odstawione po zako?czeniu u?ytkowania na jakimkolwiek parkingu obj?tym us?ug? Enjoy.

Enjoy to inicjatywa, kt?rej celem jest rozw?j produkt?w i us?ug pod k?tem zr?wnowa?onego transportu. Znalezienie najbli?szego samochodu i zarezerwowanie go b?dzie mo?liwe dzi?ki aplikacji na smartphony (Android lub iOS) lub strony internetowej www.enjoy.eni.com. Mo?na b?dzie r?wnie? wybra? jeden z wolnych samochod?w, stoj?cych wzd?u? ulicy i natychmiast go wypo?yczy?. Zap?acimy tylko za faktyczne korzystanie z us?ugi zgodnie z taryf? 25 eurocent?w za minut? (za pierwsze 50 km, po kt?rych stosowany jest koszt za 1 km r?wnie? po 25 eurocent?w), kt?ry zmienia si? na 10 eurocent?w za minut?, je?li klient chce zatrzyma? samoch?d r?wnie? podczas postoju. Taryfa jest ?all inclusive”, poniewa? obejmuje koszty ubezpieczenia, utrzymania, paliwo i parking.

Je?li samoch?d stoj?cy na drodze jest wolny, u?ytkownik mo?e wsi??? do niego i tymczasowo u?ytkowa?. W innym przypadku, mo?na zlokalizowa? i zarezerwowa? dost?pny samoch?d za po?rednictwem strony internetowej i aplikacji na urz?dzenia mobilne, lub telefonuj?c do dzia?u obs?ugi klienta Enjoy. Do zarezerwowanego samochodu nale?y dotrze? w ci?gu 30 minut, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Wi?cej: www.enjoy.eni.com

Powiązane artykuły:

Od wsi do wsi

Odnowione

Lavenone | 3 grudnia 2018

Artystyczny projekt Airbnb.

Elegancja w drukowaniu

Piękno druku

Nowy Jork | 9 lutego 2014

Kolekcja Machine Series to akcesoria stołowe wydrukowane w 3D.

”10/10”, czyli Neno od podszewki

Neno od podszewki

Berlin | 29 stycznia 2014

Album ''10/10'' - monografia prezentująca dotychczasowy dorobek studia Nendo.