RUSZA MEDIOLA?SKA WYPO?YCZALNIA FIAT?W

TWO

MEDIOLAN 2.1.2014

DESIGN RZECZY STYL ŻYCIA

650 Fiat?w 500 b?dzie mo?na od stycznia? wypo?ycza? jak rowery na ulicach Mediolanu. Samochody te b?d? mia?y wolny wjazd do centrum miasta i b?d? mog?y zosta? odstawione po zako?czeniu u?ytkowania na jakimkolwiek parkingu obj?tym us?ug? Enjoy.

Enjoy to inicjatywa, kt?rej celem jest rozw?j produkt?w i us?ug pod k?tem zr?wnowa?onego transportu. Znalezienie najbli?szego samochodu i zarezerwowanie go b?dzie mo?liwe dzi?ki aplikacji na smartphony (Android lub iOS) lub strony internetowej www.enjoy.eni.com. Mo?na b?dzie r?wnie? wybra? jeden z wolnych samochod?w, stoj?cych wzd?u? ulicy i natychmiast go wypo?yczy?. Zap?acimy tylko za faktyczne korzystanie z us?ugi zgodnie z taryf? 25 eurocent?w za minut? (za pierwsze 50 km, po kt?rych stosowany jest koszt za 1 km r?wnie? po 25 eurocent?w), kt?ry zmienia si? na 10 eurocent?w za minut?, je?li klient chce zatrzyma? samoch?d r?wnie? podczas postoju. Taryfa jest ?all inclusive", poniewa? obejmuje koszty ubezpieczenia, utrzymania, paliwo i parking.

Je?li samoch?d stoj?cy na drodze jest wolny, u?ytkownik mo?e wsi??? do niego i tymczasowo u?ytkowa?. W innym przypadku, mo?na zlokalizowa? i zarezerwowa? dost?pny samoch?d za po?rednictwem strony internetowej i aplikacji na urz?dzenia mobilne, lub telefonuj?c do dzia?u obs?ugi klienta Enjoy. Do zarezerwowanego samochodu nale?y dotrze? w ci?gu 30 minut, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Wi?cej: www.enjoy.eni.com

Enjoy to usługa wspólnego użytkowania samochodów, wprowadzona dzięki współpracy handlowej Fiata oraz firmy kolejowej Trenitalia. fot. Materiały prasowe

Na ulicach Mediolanu pojawi się wkrótce 650 takich Fiatów 500. fot. Materiały prasowe