NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

MARCIN MOŃKA

WROCŁAW 7.2.2014

SZTUKA WYDARZENIA

Luty miesi?cem designu. A przynajmniej we Wroc?awiu. Po raz drugi stolica Dolnego ?l?ska przygotowa?a "Noworoczne Postanowienia", czyli otwart? pracowni?, w kt?rej przez ca?y miesi?c mo?na wzi?? udzia? w warsztatach, spotkaniach i wielu innych tw?rczych wydarzeniach.

Idea "Noworocznych Postanowie?" pozostaje w bliskim zwi?zku z teori? Czarnego ?ab?dzia, kt?ra g?osi, ?e co jaki? czas pojawia si? zaskakuj?ce wydarzenie, kt?re ma niezwyk?? moc oddzia?ywania i mo?e znacz?co wp?yn?? na rzeczywisto??. W logo "Noworocznych Postanowie?", zaprojektowanego przez Jakuba St?pnia (Hakobo), pojawia si? zatem czarne skrzyd?o.

Podczas tegorocznej edycji szczeg?ln? uwag? uczestnicy po?wi?caj? designowi krytycznemu oraz tematyce wystawienniczej, przede wszystkim po co i jak robi? wystawy po?wi?cone designowi. - Design krytyczny staje si? inspiracj? dla projektant?w do dzia?a? na rzecz ma?ych spo?eczno?ci, kontrolowaniu proces?w produkcji i wspieraniu sprawiedliwego handlu - m?wi Katarzyna Roj, szefowa Galerii Dizajn - BWA Wroc?aw i pomys?odawczyni projektu.

Przez ca?y miesi?c odbywaj? si? warsztaty i spotkania, skupiaj?ce si? na praktycznej stronie designu. - B?dzie mo?na po?wiczy? projektowanie plakat?w, dowiedzie? si?, jak przygotowa? portfolio prac, kt?re w spos?b skuteczny przekonaj? klient?w czy te? nauczy? si? wi?cej o tworzeniu wystaw o dizajnie. Czarnym ?ab?dziem cyklu mo?e sta? si? spotkanie po?wi?cone dzia?aniom "eye trackingowym" w aran?owaniu wystaw - czyli o tym jak mo?na ?ledzi? ruchu ga?ek ocznych i tym samym reakcj? publiczno?ci, by lepiej planowa? rozmieszczenie obiekt?w w przestrzeni - t?umacz? organizatorzy.

Rodzice znajd? r?wnie? co? specjalnego dla swoich dzieci. W ramach cyklu warsztat?w 3D czyli Dizajn Dla Dzieci przygotowano specjalne spotkanie, w czasie kt?rego najm?odsi b?d? mogli przygotowa? katalog do prezentowanej wystawy.

Jedno z najwa?niejszych wydarze? - dyskusja o designie krytycznym - odb?dzie si? 21 lutego. Do prezentacji i debaty zostali zaproszeni eksperci i praktycy: Ma?gorzata ?mijska, dyrektor programowa festiwalu ??d? Design i laureatka Design Alive Award 2013 w kategorii Animator; prof. Czes?awa Frejlich, redaktor naczelna "2+3D"; Ksenia Pi?tkowska, kuratorka; Agata Szyd?owska i Rene Wawrzkiewicz z Pracowni Krytyki Dizajnu oraz Marian Misiak, typograf, typoaktywista i projektant graficzny. - Wracamy do postulowanego w XX wieku krytycznego uj?cia dyscypliny projektowania, a nast?pnie bierzemy na warsztat formaty prezentacji i obecno?ci dizajnu w publicznych galeriach oraz pracujemy nad skuteczn? komunikacj? z nasz? publiczno?ci? - dodaje Katarzyna Roj, kuratorka galerii Dizajn - BWA Wroc?aw, kt?ra poprowadzi dyskusj?.

Mo?na ju? ogl?da? towarzysz?c? "Postanowieniom..." ekspozycj? plakat?w do wystaw sztuki wsp??czesnej, realizowanych na zam?wienie instytucji zwi?zanych ze sztuk?, muze?w i galerii. Znajdziemy na niej kilkadziesi?t wsp??czesnych plakat?w do wystaw z ostatnich kilku lat. Wystaw? przygotowali Magdalena i Artur Frankowscy ze studia Fontarte.

Wydarzenia w Galerii Dizajn - BWA Wroc?aw (ul ?widnicka 2-4) potrwaj? do 28 lutego.

Szczeg??y: www.bwa.wroc.pl

Przez caly luty BWA Wrocław - Galeria Dizajn zaprasza na spotkania, warsztaty, wystawy czy dyskusje.

Podczas tegorocznej edycji szczególną uwagę uczestnicy poświęcają designowi krytycznemu oraz tematyce wystawienniczej, przede wszystkim po co i jak robić wystawy poświęcone designowi.

Honza Zamojski, plakat: Robert Maciejuk "Mirror of Nature".

Jakub de Barbaro,plakat: "Radykalne języki".