Regulamin sklepu www.sklep.designalive.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu i strony internetowej www.sklep.designalive.pl, jest Presso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, ul. Głęboka 15/12, zarejestrowana pod nr KRS 0000344364 w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 50.000 zł.
2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

SŁOWNICZEK:
Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Spółkę, dostępny pod domeną www.sklep.designalive.pl
Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odpowiednich przepisów posiada zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie.
Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz.93 z późn.zm.).

II. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA
1. Zamówienie może złożyć Klient lub osoba fizyczna uprawniona do występowania w imieniu Klienta.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach Sklepu, w którym wymagane jest podanie imienia i nazwiska bądź nazwy podmiotu (firmy), pełnego adresu, w tym nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy numeru domu oraz numeru lokalu, kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail, wskazania rodzaju produktu i zaakceptowania formy dostarczenia produktu – za pośrednictwem zewnętrznej firmy obsługującej Sklep. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. W przypadku składania zamówienia przez e-mail, przez złożenie zamówienia należy rozumieć podanie  w/w danych w wiadomości e-mail.
3. O statusie zamówienia oraz jego zmianach Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w „formularzu zamówienia”, e-mailu, w zależności od formy złożenia zamówienia.
4. W przypadku zamawiania przez sklep internetowy lub e-mail przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego e-mailem bądź telefonicznie (wiadomość tekstowa SMS).
5. Każda transakcja potwierdzona będzie fakturą/paragonem fiskalnym.
6. Zamawiać można wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sklep.designalive.pl w ofercie Sklepu, o ile nie zaznaczono wyraźnie, że produkt jest niedostępny.
7. Zamówienia produktów mogą być składane przez sklep internetowy na stronie internetowej www.sklep.designalive.pl lub poprzez e-mail na adres prenumerata@designalive.pl
8. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że zamówiony produkt jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z informacją czy produkt będzie dostępny w przyszłości, a jeśli tak to w jakim czasie. W opisanej sytuacji Klient może odwołać zamówienie w całości lub części, dokonać zmiany zamówienia poprzez zamówienie innego dostępnego produktu lub wyrazić zgodę na przedłużenie okresu realizacji zamówienia w przypadku czasowej niedostępności produktu.
9. W przypadku odwołania zamówienia przez Klienta lub anulowania zamówienia przez Sklep w sytuacji niedostępności produktu, Sklep zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
10. Akceptujemy następujące formy płatności: przelew (przedpłata) za pośrednictwem platformy PayPal. Terminy zapłaty: przed wysyłką Zamówienia.
11. Przy płatności przelewem przyjęcie zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia przelewu z banku lub od klienta w formie elektronicznej.
12. O fakcie wysłania paczki powiadamiamy Klientów w dniu wysyłki lub, najpóźniej, na drugi dzień po wysłaniu towaru. Składając zamówienie Klient zezwala na przesyłanie informacji dotyczącej statusu przesyłki poprzez email, lub telefonicznie poprzez wiadomość SMS.

III. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI I CZAS REALIZACJI
1. Należność za zakupione produkty w sklepie www.sklep.designalive.pl  można uregulować w następujący sposób:
a) Wpłata bezpośrednim przelewem  na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany przelew.
b) Płatność przelewem poprzez system płatności PayU, przed odbiorem towaru. Jest to najszybszy  i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Dane użyte są tylko do obsługi danej transakcji, a połączenie przy płatności jest szyfrowane. W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie płatności (PayU) obsługa Sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez PayU – telefonicznie lub e-mailowo (poprzez adres e-mail klienta, podany w serwisie PayU). Kiedy produkt jest rezerwowany poprzez system płatności PayU, płatność  dokonywana jest  natychmiast i jeśli przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje  z potwierdzeniem  zakupu  towaru. Od tego momentu cena towaru jest zagwarantowana, a towar zostaje niezwłocznie wysyłany do klienta .
c) zapłata kartą kredytową za pośrednictwem platformy PayPal. Szczegółowy wykaz obsługiwanych kart dostępny jest na PayPal znajdującej się pod linkiem: www.paypal.com
d) Zamówienia z zadeklarowaną płatnością online za pośrednictwem platformy PayPal oczekują na wpłatę przez 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Po tym terminie Zamówienia są automatycznie anulowane.
2. Koszty przesyłki standardowej pokrywa Sklep.
3. Standardowo zamówienia wysyłane są listem zwykłym Poczty Polskiej. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na rachunek bankowy Sklepu.
4. Czas realizacji zamówienia. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 5 dni roboczych po przyjęciu zamówienia.

IV. ZWROT/WYMIANA TOWARU
1. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przez konsumenta zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827.j.t.) Klient, będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem przez Klienta oświadczenia na formularzu stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej dowolnej formie pisemnej. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą..
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz do Sklepu   lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sklepu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4. Sklep dokonuje zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosowanie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., DZ.U. z 2014 r., poz. 827) o dostarczenie magazynu Design Alive; przysługuje natomiast w przypadku prenumeraty magazynu.

V. REKLAMACJE
1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonej rzeczy.
3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
– imię i nazwisko/nazwę zgłaszającego reklamację;
– dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy;
-informację wskazującą na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron itp.);
– załączony wadliwy egzemplarz zakupionego towaru;
-numer zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego zamówienia.
4. Reklamacja powinna być wysłana na adres : Presso Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Głęboka 15/12 z dopiskiem reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres : prenumerata@designalive.pl, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego towaru;
5. Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w drodze powiadomienia e-mailem lub pisemnie o sposobie jej rozpatrzenia. Nie ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji w opisanym terminie oznacza jej akceptację.
6. W ramach reklamacji Klient będący Konsumentem może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną wymianę na nowy lub nieodpłatną naprawę, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7. Wobec postanowień zawartych w punkcie trzecim i czwartym w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta będącego konsumentem Sklep dokona nieodpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, nieodpłatnej naprawy produktu, lub w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany dokona zwrotu całej należności uiszczonej za reklamowany produkt. W przypadku ponownej reklamacji produktu, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep, Klient może od razu złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku nabywania produktu przez Klienta w celach związanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (Klienta nie będącego Konsumentem) zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz.93 z późn.zm.).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
2. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym miejscowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. W przypadkach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

VII. ZAŁĄCZNIKI
– Wzór formularza odstąpienia od umowy