POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności DESIGN ALIVE ― szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Presso spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy Rynek 10/6 (dalej
„My”, „DESIGN ALIVE” albo „Spółka”) wydawca magazynu DESIGN ALIVE (Da) oraz
portalu internetowego www.designalive.pl,
właściciel sklepu internetowego www.sklep.designalive.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: redakcja@designalive.pl lub na adres pocztowy: Presso Sp. z o.o., Rynek 10/6, 43-300 Bielsko-Biała

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zamówienia newslettera lub zamówienia
produktów w naszym sklepie internetowym www.sklep.designalive.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
przez DESIGN ALIVE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • wysyłki newslettera

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz
  pełnego korzystania z DESIGN ALIVE, w tym dokonywania transakcji
  zakupu

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację

 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze
  świadczeniem usług

 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich
  danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu DESIGN ALIVE, którym jest:

  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym
   prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych własnych usług
   oraz towarów własnych lub usług bądź towarów osób trzecich

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z
   dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
   kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez
   e-mail oraz telefon

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą
  elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad
  wewnętrznych DESIGN ALIVE oraz przeciwdziałanie oszustwom i
  nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi
  redakcji i prenumeraty w sytuacji, gdy nie są one związane wprost
  z wykonaniem umowy

 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
  wziąć udział

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
  arbitrażowych i mediacyjnych

 • prowadzenie analiz statystycznych

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie
  rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków
  wynikających z przepisów prawa)

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron
  www i aplikacji mobilnych

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
  wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym
momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc
zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci
usługę:

 • adres e-mail (w przypadku zamówienia Newslettera) lub

 • imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres wysyłki (w przypadku
  zamówienia poprzez www.sklep.designalive.pl) oraz informacji o
  firmie i jej adresie (w przypadku zamówienia dla firmy).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie
będziesz mógł korzystać z usług DESIGN ALIVE.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz
usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że
  Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą
  już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez
  Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz
  sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane
powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną oferowanych dziecku

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać
  ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam
  sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą
  przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby
  zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale
  mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub
  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
  czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne
  wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie
  Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy
  zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
  automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich
danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a
  sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
  się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu
  bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj,
  że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu
usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi
płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają
obsługę użytkowników DESIGN ALIVE, współpracują w ramach kampanii
marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym
walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji
robotom internetowym, stosujemy podczas rejestracji do Newslettera
mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie
noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google
LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
  szczególności podatkowych i rachunkowych

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

 • statystycznych i archiwizacyjnych

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania
  umowy

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których
możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich
trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane
przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są
standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w spos
ób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych polega na
przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez
wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w
szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.