ELEGANCJA W DRUKOWANIU

MARCIN MOŃKA, ZDJĘCIA: ALBERTO PARISE

NOWY JORK 9.2.2014

DESIGN RZECZY

Machine Series - platform? ??cz?c? ?wiat przemys?owy z rzemie?lnicz? prac? i do?wiadczeniem powo?a?a do ?ycia dw?jka projektant?w Barbara Busatta and Dario Buzzini. Chc? nie tylko tworzy? estetyczne i funkcjonalne przedmioty, ale przede wszystkim wyprowadzi? drukowanie 3D ze ?wiata amatorskich poszukiwa? i artystycznych eksperyment?w.

Barbara Busatta i Dario Buzzini pochodz? z W?och, jednak na stale swoj? agencj? kreatywn? ICOSAEDRO prowadz? w Nowym Jorku. Machine Series to ich najnowszy projekt, opieraj?cy si? na integrowaniu umiej?tno?ci, wiedzy i technologii. Ich przedmioty powsta?e w kolekcji nie odrzucaj? estetyki jako warto?ci - projektanci podkre?laj? zreszt? wymiar ich stylowej elegancji - ale tak?e zwracaj? szczeg?ln? uwag? na z?o?ono?? proces?w tw?rczych, nie tylko ich ograniczono??, ale te? ukryte i cz?sto niewykorzystywane mo?liwo?ci. Projektanci korzystaj? tak?e z zalet, jakie daje open source - projekty s? dost?pne sieciowo i mo?na je wci?? ulepsza?, a przede wszystkim wymienia? do?wiadczenia z innych tw?rcami z r??nych stron ?wiata.

Pierwsza kolekcja Machine Series to akcesoria sto?owe, powsta?e w r??nych wariantach kolorystycznych. Jej elementy zosta?y wydrukowane w 3D. Zreszt? mo?liwo?ci drukowania to "oczko w g?owie" Busatty i Buzziniego. Oboje pragn?, aby ta technologia wysz?a poza kr?g amatroskich poszukiwa? i artystycznych eksperyment?w.

Wi?cej: www.machine-series.com

Pierwsza kolekcja Machine Series to akcesoria stołowe, powstałe w różnych wariantach kolorystycznych.