AMERICAN BEAUTY

ELIZA ZIEMIŃSKA

DETROIT 23.2.2014

ARCHITEKTURA MIEJSCA SZTUKA

W przesz?o?ci jeden z najwa?niejszych o?rodk?w ameryka?skiego przemys?u motoryzacyjnego, dzisiaj najbardziej zrujnowane miasto w Stanach Zjednoczonych. Cho? w Detroit znajduj? si? budynki s?awnych architekt?w (m.in. L. Kahn, L. Mies van der Rohe) wiele wa?nych i jeszcze niedawno u?ywanych obiekt?w reprezentacyjnych ulega zniszczeniu.

Philip_Jarmain_designalive7

Kanadyjski fotograf Philip Jarmain uwieczni? podupadaj?c? XX-wieczn? architektur? miasta na swoich malarskich fotografiach. - Dla wielu z tych budynk?w s? to najprawdopodobniej ostatnie zdj?cia - m?wi Jarmain. Podobny projekt powsta? na terenie Stoczni Gda?skiej. Polski fotograf Micha? Szlaga od 13 lat fotografuje zanikaj?ce przestrzenie, b?d?ce jeszcze niedawno miejscem tak wa?nych wydarze?. Ilustrowan? histori? powolnych zniszcze? w krajobrazie i budynkach na tym terenie prezentuje wydany we wrze?niu album "Stocznia Szlaga" (wi?cej na ten temat w nr 9 magazynu "Design Alive").

Wi?cej:?www.philipjarmain-americanbeauty.com

Kanadyjski fotograf Philip Jarmain uwiecznił podupadającą XX-wieczną architekturę Detroit na swoich malarskich fotografiach. Zdjęcia: Philip Jarmain