Ambiente. Witryna na ?wiat

Je?eli poszukujesz ispiracji do swojego mieszkania, czy nowych produkt?w do portfolio Twojej firmy, to jeste? we w?a?ciwym miejscu. Ambiente we Frankfurcie nad Menem (7-11 lutego) to najwi?ksze targi d?br konsumpcyjnych na ?wiecie!

Ambiente prezentuj? najnowsze produkty i rozwi?zania z zakresu wyposa?enia wn?trz i ogrod?w, a tak?e artyku??w gospodarstwa domowego i upomink?w. Targi podzielone s? tematycznie na strefy: Dining – dekoracje i nakrycia sto?owe, Giving – prezenty i upominki, Living – wyposa?enie mieszka? i dom?w.

Je?eli poszukujesz ispiracji do swojego mieszkania, czy nowych produkt?w do portfolio Twojej firmy, to jeste? we w?a?ciwym miejscu. Ambiente we Frankfurcie nad Menem (7-11 lutego) to najwi?ksze targi d?br konsumpcyjnych na ?wiecie!

Ambiente prezentuj? najnowsze produkty i rozwi?zania z zakresu wyposa?enia wn?trz i ogrod?w, a tak?e artyku??w gospodarstwa domowego i upomink?w. Targi podzielone s? tematycznie na strefy: Dining – dekoracje i nakrycia sto?owe, Giving – prezenty i upominki, Living – wyposa?enie mieszka? i dom?w.

Liczba zwiedzaj?cych wzros?a w tym roku o 3,5 proc., w targach uczestniczy?o 144 tys. kupuj?cych z 161 kraj?w oraz 4724 wystawc?w z 89 kraj?w.? Polska reprezentowana by?a przez 53 wystawc?w i 1983 odwiedzaj?cych (wzrost o 4 proc.).

– Targi Ambiente po raz kolejny okaza?y si? sukcesem. Prywatna konsumpcja pozostaje motorem nap?dowym niemieckiej koniunktury – stwierdzi? Detlef Braun, dyrektor Targ?w we Frankfurcie nad Menem, organizatora Ambiente.

– Ambiente to dla nas witryna, w kt?rej prezentujemy si? ca?emu ?wiatu – powiedzia? Tarek Al-Wazir, przedstawiciel Kraju Zwi?zkowego Hesji.

We Frankfurcie swoj? ofert? zaprezentowa?y m.in. Polskie Fabryki Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie?”. – Targi Ambiente to dla nas mo?liwo?? nawi?zania nowych kontakt?w handlowych, owocuj?cych cz?sto d?ugofalow? wsp??prac? – stwierdzi?a Inga Kami?ska, prezes Polskich Fabryk Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie??, kt?re premierowo pokaza?y koncept nowej zastawy sto?owej Mix&Match (czyli mieszaj i ??cz). – To premiera wyj?tkowa, bo chcemy ni? zakomunikowa? zmiany, jakie zasz?y w naszej firmie. Piel?gnuj?c wyj?tkow? tradycj? naszej r?cznie zdobionej porcelany, otwieramy si? na zupe?nie nowe trendy w projektowaniu. Wra?liwo?? na zmieniaj?ce si? potrzeby klienta oraz nowe trendy w przygotowywaniu i serwowaniu jedzenia, to kierunki w projektowaniu, kt?re b?dziemy wykorzystywa? w strategii, by budowa? konkurencyjno?? naszej marki. W przypadku tak du?ej produkcji kluczowe znaczenie ma eksport i zdobywanie ?wiatowych rynk?w. Naszym priorytetem na najbli?sze lata w dzia?aniach handlowych jest wzrost ekspansji na rynkach w Europie, Afryce i Ameryce – doda?a Inga Kami?ska.

Has?em przewodnim trend?w wyznaczonych przez Ambiente na rok 2014 jest „Sovereign Composure/Najwy?sze Opanowanie?. Wed?ug agencji prognozowania trend?w bora.herke.palmisano, kt?ra ju? po raz si?dmy wsp??pracuje z targami, w tym roku projektanci b?d? ch?tnie eksperymentowa?. Jednocze?nie pojawi? si? elementy tradycyjnego rzemios?a, przy u?yciu niekonwencjonalnych materia??w i intensywnych kolor?w.

– Nie jest ?atwo spo?r?d tak wielkiej ilo?ci nowych produkt?w ukazuj?cych si? co roku na rynku wybra? dominuj?ce trendy. Jednak Ambiente co roku si? to udaje, dzi?ki czemu targi s? kompasem i praktyczn? pomoc? wskazuj?c? sektorowi drog? obecnego i przysz?ego rozwoju – stwierdzi?a Nicolette Naumann, wiceprezes Ambiente i Tendence.

Krajem partnerskim targ?w by?a tym razem Japonia. Po Danii i Francji, kraj kwitn?cej wi?ni by? trzecim krajem partnerskim Ambiente i pierwszym partnerem z Azji. W?przysz?ym roku Japoni? zast?pi? Stany Zjednoczone. USA zaprezentuje sw?j ?wiat towar?w konsumpcyjnych w ramach szerokiego programu wydarze? pomi?dzy 13?a 17 lutego 2015.

Messe Frankfurt to najwi?kszy niemiecki organizator targ?w handlowych posiadaj?cy globaln? sie? 28 filii i oko?o 50 mi?dzynarodowych partner?w handlowych. Wydarzenia organizowane przez Messe Frankfurt odbywaj? si? w ponad 30 lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. W 2011 roku frankfurckie centrum targowe zorganizowa?o 100 imprez, a ponad po?owa z nich mia?a miejsce poza terenami wystawienniczymi obejmuj?cymi powierzchni? 578 tys. m kw., w tym 10 hal wystawowych oraz Centrum Kongresowe.

Wi?cej: www.messefrankfurt.com, www.ambiente.messefrankfurt.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Dom odporny na wstrząsy

Dom odporny na wstrząsy

Ichinomiya | 12 stycznia 2022

Japońscy architekci w projekcie domu, który przetrwa nawet trzęsienie ziemi