RZEMIE?LNICZE MEBLE Z SASKIEJ K?PY (WIDEO)

MAR, ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

WARSZAWA 21.1.2014

DESIGN RZECZY WIDEO

Po??czenie oszcz?dnego wzornictwa z uczciwym rzemios?em to znak rozpoznawczy marki Saska Fabrik, zajmuj?cej si? przede wszystkim produkcj? mebli. W ofercie warszawskiej marki znajdziemy kilkana?cie propozycji: biurka, sekretarzyki, szafki, biblioteczki czy komody. Dzia?aj?ca od niedawna firma deklaruje, ?e przede wszystkim stawia na maksymaln? komfort u?ytkownika, pow?ci?gliwo?? stylistyczn? oraz tradycyjne sposoby produkcji.

- Meble s? inspirowane modernizmem skandynawskim, ale nie chcia?em, by razi?y pretensj? i nawi?zaniami do ?wietnie rozpoznawalnego kierunku. Chcia?em przede wszystkim po??czy? pow?ci?gliwe i oszcz?dne wzornictwo, z uczciwym rzemios?em. Rzecz nie polega jedynie na trosce o jako?? - bo przecie? cyfrowe centra obr?bcze te? sobie nie?le radz? z precyzj? obr?bki drewna - ale o szacunek do tworzywa, projektu, cz?owieka, kt?ry przy danym biurku sp?dzi by? mo?e wiele setek, tysi?cy godzin. By? mo?e b?dzie si? trudzi? intelektualnie, uzewn?trznia? swoj? wra?liwo??. Chodzi?o o to, by r?cznym wykonaniem okaza? szacunek nie tyle do projektu biurka, co do pracy tego, kto przy tym biurku b?dzie siedzia?. Dlatego nawet uchwyty w szufladkach toczone s? i polerowane r?cznie - przyznaje Wojciech ?azarowicz z Saska Fabrik.

Meble powstaj? w warsztatach rzemie?lniczych. Wi?kszo?? z nich jest wykonana z litego drewna d?bowego, do produkcji s? wykorzystane p?yty pokryte naturalnym fornirem d?bowym, uchwyty s? toczone i polerowane r?cznie. Ka?dy z obiekt?w jest pieczo?owicie przygotowywany, z dba?o?ci? o szczeg??y. - Cho? poszukuj? formy efektownej, to staram si? unika? tymczasowo?ci, efekciarstwa, dizajnerskiej maniery. Autentycznie r?czna praca wydaje mi si? zgodna z poj?ciem decorum, zw?aszcza w odniesieniu do mebla przy kt?rym kto? pracowa? b?dzie bardzo d?ugo - dodaje ?azarowicz.

Sam proces produkcji mebli mo?na zobaczy? na filmie. Na jego potrzeby specjalnie dla Saska Fabrik muzyk? skomponowa? i wykona? na kontrabasie Karim Martusewicz, muzyk znany m.in. z zespo?u Voo Voo. Towarzyszyli mu: ?ukasz Pospieszalski na fortepianie, Eugeniu Didyc na tr?bce oraz Darek Bafeltowski na gitarze.

Przyk?adowe ceny mebli: sekretarzyk kosztuje 6,5 tys. z?, szafka TV - 2,5 tys. z?, biblioteczka - 3 tys. z?.

Wi?cej: www.saskafabrik.eu