AMBIENTE. WITRYNA NA ?WIAT

WOJCIECH TRZCIONKA

FRANKFURT NAD MENEM 11.2.2014

DESIGN RZECZY STYL ŻYCIA WYDARZENIA

Je?eli poszukujesz ispiracji do swojego mieszkania, czy nowych produkt?w do portfolio Twojej firmy, to jeste? we w?a?ciwym miejscu. Ambiente we Frankfurcie nad Menem (7-11 lutego) to najwi?ksze targi d?br konsumpcyjnych na ?wiecie!

Ambiente prezentuj? najnowsze produkty i rozwi?zania z zakresu wyposa?enia wn?trz i ogrod?w, a tak?e artyku??w gospodarstwa domowego i upomink?w. Targi podzielone s? tematycznie na strefy: Dining - dekoracje i nakrycia sto?owe, Giving - prezenty i upominki, Living - wyposa?enie mieszka? i dom?w.

Liczba zwiedzaj?cych wzros?a w tym roku o 3,5 proc., w targach uczestniczy?o 144 tys. kupuj?cych z 161 kraj?w oraz 4724 wystawc?w z 89 kraj?w.? Polska reprezentowana by?a przez 53 wystawc?w i 1983 odwiedzaj?cych (wzrost o 4 proc.).

- Targi Ambiente po raz kolejny okaza?y si? sukcesem. Prywatna konsumpcja pozostaje motorem nap?dowym niemieckiej koniunktury - stwierdzi? Detlef Braun, dyrektor Targ?w we Frankfurcie nad Menem, organizatora Ambiente.

- Ambiente to dla nas witryna, w kt?rej prezentujemy si? ca?emu ?wiatu - powiedzia? Tarek Al-Wazir, przedstawiciel Kraju Zwi?zkowego Hesji.

We Frankfurcie swoj? ofert? zaprezentowa?y m.in. Polskie Fabryki Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie?". - Targi Ambiente to dla nas mo?liwo?? nawi?zania nowych kontakt?w handlowych, owocuj?cych cz?sto d?ugofalow? wsp??prac? - stwierdzi?a Inga Kami?ska, prezes Polskich Fabryk Porcelany ??miel?w? i ?Chodzie??, kt?re premierowo pokaza?y koncept nowej zastawy sto?owej Mix&Match (czyli mieszaj i ??cz). - To premiera wyj?tkowa, bo chcemy ni? zakomunikowa? zmiany, jakie zasz?y w naszej firmie. Piel?gnuj?c wyj?tkow? tradycj? naszej r?cznie zdobionej porcelany, otwieramy si? na zupe?nie nowe trendy w projektowaniu. Wra?liwo?? na zmieniaj?ce si? potrzeby klienta oraz nowe trendy w przygotowywaniu i serwowaniu jedzenia, to kierunki w projektowaniu, kt?re b?dziemy wykorzystywa? w strategii, by budowa? konkurencyjno?? naszej marki. W przypadku tak du?ej produkcji kluczowe znaczenie ma eksport i zdobywanie ?wiatowych rynk?w. Naszym priorytetem na najbli?sze lata w dzia?aniach handlowych jest wzrost ekspansji na rynkach w Europie, Afryce i Ameryce - doda?a Inga Kami?ska.

Has?em przewodnim trend?w wyznaczonych przez Ambiente na rok 2014 jest "Sovereign Composure/Najwy?sze Opanowanie?. Wed?ug agencji prognozowania trend?w bora.herke.palmisano, kt?ra ju? po raz si?dmy wsp??pracuje z targami, w tym roku projektanci b?d? ch?tnie eksperymentowa?. Jednocze?nie pojawi? si? elementy tradycyjnego rzemios?a, przy u?yciu niekonwencjonalnych materia??w i intensywnych kolor?w.

- Nie jest ?atwo spo?r?d tak wielkiej ilo?ci nowych produkt?w ukazuj?cych si? co roku na rynku wybra? dominuj?ce trendy. Jednak Ambiente co roku si? to udaje, dzi?ki czemu targi s? kompasem i praktyczn? pomoc? wskazuj?c? sektorowi drog? obecnego i przysz?ego rozwoju - stwierdzi?a Nicolette Naumann, wiceprezes Ambiente i Tendence.

Krajem partnerskim targ?w by?a tym razem Japonia. Po Danii i Francji, kraj kwitn?cej wi?ni by? trzecim krajem partnerskim Ambiente i pierwszym partnerem z Azji. W?przysz?ym roku Japoni? zast?pi? Stany Zjednoczone. USA zaprezentuje sw?j ?wiat towar?w konsumpcyjnych w ramach szerokiego programu wydarze? pomi?dzy 13?a 17 lutego 2015.

Messe Frankfurt to najwi?kszy niemiecki organizator targ?w handlowych posiadaj?cy globaln? sie? 28 filii i oko?o 50 mi?dzynarodowych partner?w handlowych. Wydarzenia organizowane przez Messe Frankfurt odbywaj? si? w ponad 30 lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. W 2011 roku frankfurckie centrum targowe zorganizowa?o 100 imprez, a ponad po?owa z nich mia?a miejsce poza terenami wystawienniczymi obejmuj?cymi powierzchni? 578 tys. m kw., w tym 10 hal wystawowych oraz Centrum Kongresowe.

Wi?cej: www.messefrankfurt.com, www.ambiente.messefrankfurt.com


Podczas targów Ambiente zaprezentowano m.in. trendy w wyposażeniu wnętrz. fot. Wojciech Trzcionka

Podczas Ambiente ogłoszono wyniki German Design Award. fot. Wojciech Trzcionka

Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” premierowo pokazały we Frankfurcie koncept nowej zastawy stołowej Mix&Match. fot. Wojciech Trzcionka

Stoisko Kitchen Aid. fot. Materiały prasowe

Ambiente prezentują najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu wyposażenia wnętrz i ogrodów, a także artykułów gospodarstwa domowego i upominków. fot. Wojciech Trzcionka

Wystawa "Solutions 2014". fot. Materiały prasowe