NOWY PROJEKT PFLEIDERER ORAZ ASP

TEKST PROMOCYJNY

WROCŁAW 29.11.2013

DESIGN LUDZIE WYDARZENIA

Po bardzo udanym projekcie "?wiartka dla studenta", prezentowanym po raz pierwszy w czerwcu 2013 w ramach akcji Design Udomowiony we wroc?awskiej Galerii Wn?trz Domar firma Pfleiderer i Wydzia? Wzornictwa ASP we Wroc?awiu kontynuuj? swoj? wsp??prac?.

Kolejny projekt odbywaj?cy si? w jej ramach to 3S - warsztaty maj?ce na celu grupow? prac? student?w nad meblami o ?ci?le okre?lonych funkcjach. Tytu?owe 3S to skr?t od "siedzisko, st??, szafa" . Te trzy rodzaje mebli maj? wchodzi? w sk?ad zestaw?w opracowywanych przez kilkuosobowe zespo?y student?w przy wykorzystaniu materia??w firmy Pfleiderer.

Wed?ug Szymona Hanczara, opiekuna projektu, tego rodzaju zadanie projektowe ma za cel nauczenie student?w pracy zespo?owej: dzielenia si? obowi?zkami, ??czenia pomys??w, dyskusji. Ponadto z?o?ono?? projektowanych mebli ma by? impulsem do my?lenia o nich jako o grupie produkt?w, kt?re powinny ??czy? okre?lone cechy formalne.

- Staramy si?, by nasze akademickie zadania mia?y charakter maksymalnie zbli?ony do tych, z kt?rymi zetkn? si? m?odzi projektanci w swojej pracy zawodowej. Z tego wzgl?du bardzo cenna jest tak?e dla nas wsp??praca z firm? Pfleiderer i mo?liwo?? pracy na jej materia?ach - powszechnie stosowanych przez producent?w mebli i stolarzy. Dob?r dekor?w, ich ??czenie, wykorzystanie ich specyfiki r?wnie? jest integraln? cz??ci? ka?dego projektu mebla. Uczestnicy warsztat?w 3S r?wnie? b?d? mogli si? z tym zmierzy?, zamiast korzysta? z przypadkowych, akurat dost?pnych materia??w - m?wi Szymon Hanczar.

Projekt realizowany b?dzie w I semestrze roku akademickiego 2013/2014. Po serii ?wicze? i przygotowaniu projekt?w 19 listopada we wroc?awskim Krzywym Kominie wystartowa?y warsztaty.

Zapraszamy do odwiedzenia www.pfleiderer.pl