”10/10”, CZYLI NENO OD PODSZEWKI

ELIZA ZIEMIŃSKA

BERLIN 29.1.2014

DESIGN LUDZIE STYL ŻYCIA

Niewiele jest pracowni projektowych, kt?re utrzymuj? stale tak wysoki poziom jak ten reprezentowany przez studio Nendo, a ka?da kolejna realizacja to strza? w dziesi?tk?.

Album ''10/10'', niemieckiego wydawnictwa Gestalten, to obszerna monografia prezentuj?ca dotychczasowy dorobek studia Nendo. Projekty japo?skiej pracowni, zadziwiaj?co proste i wysmakowane, nios? w sobie intryguj?ce i przewrotne rozwi?zania. S? funkcjonalne i zarazem dyskretne, czym nawi?zuj? do japo?skich tradycji projektowych. Nie brak im tak?e humoru, bo opr?cz czerpania z do?wiadcze? pokole? si?gaj? r?wnie? do wsp??czesnej japo?skiej kultury popularnej. Nie przypadkiem Nendo oznacza modelin? ? elastyczny, dopasowuj?cy si? do innych kszta?t?w materia?, kt?rego charakter dok?adnie oddaje podej?cie Oki Sato, za?o?yciela studia, do projektowania.

Wywiad z Oki Sato, tw?rc? studia Nendo przeczytacie w najnowszym, 9 numerze magazynu "Design Alive".
Magazyn znajdziesz: tutaj
Prenumerat? zam?wisz: tutaj

- Nendo to z pewno?ci? jeden z najlepszych przyk?ad?w wsp??czesnego japo?skiego projektowania. Dzi?ki silnemu zakorzenieniu w tradycji odr??nia si? od innych wa?nych japo?skich pracowni. To, co dla tego studia charakterystyczne, to silne uproszczenie i synteza. Projekty Nendo to du?e wyzwanie dla produkcji przemys?owej. S? to cz?sto niemal niematerialne obiekty, ale zawsze zaskakuj?ce i prowokuj?ce do ?miechu - tak o japo?skiej pracowni wypowiada si? Giulio Cappellini, w?a?ciciel s?ynnej w?oskiej marki meblowej.

W albumie znajdziemy znakomite projekty wn?trz, przestrzeni komercyjnych i wystawienniczych, jak r?wnie? mebli, akcesori?w i element?w wystroju. Mimo ogromnej r??norodno?ci prezentowanych prac, z albumu wy?ania si? czytelny obraz daj?cy odpowied? na pytanie dok?d zmierza design.

Studio Nendo zosta?o za?o?one przez Oki Sato w 2002 roku w Tokyo. Obecnie dzia?a na ca?ym ?wiecie, zdobywaj?c liczne nagrody, jak cho?by wyr??nienie magazynu "Wallpaper" dla ''Projektanta roku 2012''. Prace studia Nendo wystawiane s? w najwa?niejszych galeriach i muzeach, oraz prezentowane na najwi?kszych wydarzeniach zwi?zanych z designem, jak targi Isaloni w Mediolanie.

''Nendo, 10/10'', 320 stron, Wydawnictwo Gestalten, 2013. Cena: 49,40 euro.

Wi?cej: www.nendo.jp, www.shop.gestalten.com

''Nendo, 10/10'', 320 stron, Wydawnictwo Gestalten, 2013. Cena: 49,40 euro. fot. Materiały prasowe

Wywiad z Oki Sato, twórcą studia Nendo przeczytacie w najnowszym, 9 numerze magazynu "Design Alive". fot. Materiały prasowe